Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
abort   rekommenderad     avbrytande av graviditet  
ackreditering   rekommenderad     procedur där ett behörigt organ ger formellt erkännande att ett organ eller en person är kompetent att utföra specificerade uppgifter  
ADL   rekommenderad     se anmärkning  
administrativ handläggning   rekommenderad     se anmärkning  
administrativt kön   rekommenderad     kön som kan härledas ur personnummer, samordningsnummer eller nationellt rekommenderat reservnummer  
administrering av läkemedel   tillåten   läkemedelsadministrering   tillförsel av läkemedel till kroppen  
administreringsintervall   tillåten   doseringsintervall   tidsintervall mellan administreringstillfällen av samma läkemedelsprodukt  
AIP   rekommenderad     se anmärkning  
aktiv substans   rekommenderad   verksam substans   (i läkemedel:) beståndsdel vars syfte är att ge avsedd effekt  
aktivitetsstart/åtgärdsstart   rekommenderad     se anmärkning  
aktualisering   rekommenderad     (inom socialtjänst:) det att en omständighet som kan föranleda en åtgärd av socialnämnden kommer till dess kännedom  
akut vårdtillfälle   rekommenderad     vårdtillfälle när patients tillstånd kräver omedelbart omhändertagande  
akut öppenvårdsbesök   rekommenderad     öppenvårdsbesök där patients tillstånd kräver omedelbar bedömning  
akutbil   rekommenderad     bil bemannad med hälso- och sjukvårdspersonal och försedd med medicinteknisk utrustning, och som saknar transportkapacitet för sjuka eller skadade  
allmän palliativ vård   rekommenderad   basal palliativ vård   palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård  
allmänfarlig sjukdom   rekommenderad     smittsam sjukdom som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade  
allmäntjänstgöring för läkare   rekommenderad     praktisk tjänstgöring efter läkarexamen för att kunna bli legitimerad läkare  
allvarlig händelse   rekommenderad     händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt  
alternativmedicinsk verksamhet   rekommenderad     yrkesmässig utövning på hälso- och sjukvårdens område utan att tillhöra sådan yrkesutövare som står under IVO:s tillsyn  
ambulans   rekommenderad     transportmedel avsett och utrustat för ambulanssjukvård och transport av sjuka och skadade  
ambulanssjukvård   rekommenderad     hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans  
anhörig   rekommenderad     person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna  
anhöriganställd   rekommenderad     anhörigvårdare som är anställd av kommunen  
anhörigbidrag   rekommenderad     bistånd i form av kontantbidrag som ges av kommunen till person i ordinärt boende för att betala anhörig eller närstående för utförd hjälp i hemmet  
anhörigsamtal   rekommenderad     möte där en eller flera personer med nära relation till en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal utan att patienten är med  
anhörigvårdare   rekommenderad     person som vårdar närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning  
anmälan   rekommenderad     meddelande i vilket någon eller något anmäls  
anmälan om missförhållanden gällande barn   rekommenderad     (inom socialtjänst:) anmälan till socialnämnd om att socialnämnden kan behöva ingripa till ett barns skydd  
anmälningsansvarig   rekommenderad     befattningshavare som vårdgivaren utsett att svara för anmälningsskyldigheten  
anmälningsplikt   tillåten   anmälningsskyldighet   skyldighet enligt lag att anmäla någon eller något  
anmälningspliktig sjukdom   rekommenderad     se under anmärkning till smittsam sjukdom  
anmälningsskyldighet   rekommenderad   anmälningsplikt   skyldighet enligt lag att anmäla någon eller något  
annullerat recept   rekommenderad     recept som av förskrivare har stoppats för expediering  
ansvarig kommun   rekommenderad     den kommun som enligt lag är ansvarig för att ge stöd och hjälp till en viss person  
ansökan om bistånd   rekommenderad     begäran till ansvarig nämnd om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen  
apotek   rekommenderad     enhet för detaljhandel med läkemedel, som har farmaceutisk bemanning  
apoteksombud   rekommenderad     utlämningsställe, under apoteks tillsyn, för färdigställda läkemedelsvaror men utan krav på farmaceutisk bemanning  
arbetsplatskod   rekommenderad     kod för unik identifiering av förskrivarens organisatoriska tillhörighet vid förskrivningstillfället  
artificiell nutrition   rekommenderad   artificiell näringstillförsel   näringstillförsel på konstgjord väg  
artificiell näringstillförsel   tillåten   artificiell nutrition   näringstillförsel på konstgjord väg  
assistansanvändare   rekommenderad     brukare som har personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt personlig assistans som utförs med assistansersättning som regleras i 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)  
assistansersättning   rekommenderad     se under anmärkning till personlig assistans  
asteriskkod   rekommenderad     se anmärkning  
ATC-kod   rekommenderad     klassifikationskod för gruppering av läkemedel i fem nivåer  
AUP   rekommenderad     se anmärkning  
autentisering   rekommenderad     kontroll av uppgiven identitet  
avancerad palliativ vård   avrådd   specialiserad palliativ vård   palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård  
avidentifiering   rekommenderad     (av prov eller personuppgift:) avlägsnande av koppling mellan prov eller personuppgift och provgivare  
avlastningssamtal   rekommenderad     (inom katastrofmedicinsk beredskap:) kortare gruppgenomgång av upplevelser direkt efter en kritisk händelse  
avlösarservice i hemmet   rekommenderad     se under anmärkning till avlösning  
avlösning   rekommenderad     (inom socialtjänst:) individuellt inriktad insats i form av tillfälligt övertagande av närståendes vård och omsorg om berörd individ eller stöd och service till berörd individ  
avskrivningsbeslut   rekommenderad     slutligt beslut om att avsluta handläggningen av ett ärende utan att det prövats i sak  
avslag   tillåten   avslagsbeslut   slutligt beslut om att helt eller delvis avslå en ansökan om bistånd eller begäran om LSS-insats  
avslagsbeslut   rekommenderad   avslag   slutligt beslut om att helt eller delvis avslå en ansökan om bistånd eller begäran om LSS-insats  
avslut av vårdåtagande   rekommenderad     se anmärkning  
avvikelse   rekommenderad     händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat  
avvikelsehantering   rekommenderad     det att identifiera och rapportera avvikelser, klarlägga och åtgärda orsakerna, dokumentera detta samt bedöma åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra resultaten  
avvisningsbeslut   rekommenderad     slutligt beslut om att, av formella skäl, inte ta upp ett ärende till prövning i sak