Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
BAL   rekommenderad     se anmärkning  
basal palliativ vård   avrådd   allmän palliativ vård   palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård  
bassängbad   rekommenderad     anläggning som är avsedd för vattenaktiviteter  
bedömning   rekommenderad     åtgärd i form av ett omdöme grundat på insamlad information  
begäran om LSS-insats   rekommenderad     begäran till ansvarig nämnd om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
behandling   rekommenderad     se anmärkning  
behandling av personuppgifter   rekommenderad     varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte  
behandlingsplan   rekommenderad     se under anmärkning till vårdplan  
behandlingstid   rekommenderad     (på recept:) tidsperiod under vilken en förskriven läkemedelsprodukt ska användas per expediering  
behandlingsändamål   rekommenderad     (vid ordination:) avsikt med ordinerad behandling så som ordinatören formulerat den med patienten som mottagare  
beredning   rekommenderad     (av prov:) behandling som förbereder för användning  
beredningsform   tillåten   läkemedelsform   form som läkemedel förekommer i  
beredskap   rekommenderad     tillstånd att vara beredd på kommande händelseutveckling  
beredskapsläge   rekommenderad     se anmärkning  
berikning   rekommenderad     tillsättning av livsmedel eller specifika berikningsmedel till mat och dryck för att öka innehållet av energi och/eller protein, mineralämnen och vitaminer  
beslut   rekommenderad     avgörande i viss fråga  
beslut aktivitet/åtgärd   rekommenderad     se anmärkning  
beslut avslag av vårdbegäran   rekommenderad     se anmärkning  
beslut avslut av vårdåtagande   rekommenderad     se anmärkning  
beslut vårdåtagande   rekommenderad     se anmärkning  
beslutsmeddelande   rekommenderad     (inom socialtjänsten:) meddelande i vilket en nämnd underrättar den enskilde om innehållet i ett beslut  
beslutsmening   rekommenderad     del av ett slutligt beslut som tydligt anger vad som har beslutats  
beslutsmotivering   rekommenderad     del av ett slutligt beslut som tydligt anger de skäl som ligger till grund för beslutet  
beslutsoförmögen   rekommenderad   utan beslutsförmåga   (om provgivare:) som pga. sjukdomstillstånd eller motsvarande ej är i stånd att fatta samtyckesbeslut  
beslutsunderlag   rekommenderad     skriftlig sammanställning av de uppgifter som bedöms ha betydelse för ett beslut  
besöksorsak   rekommenderad     orsak som hälso- och sjukvårdspersonal anger för patients öppenvårdsbesök  
bidiagnos   rekommenderad     annat tillstånd än huvuddiagnos som blivit föremål för bedömning, utredning eller behandling under en vårdkontakt  
bifall   tillåten   bifallsbeslut   slutligt beslut om att helt eller delvis bevilja en ansökan om bistånd eller begäran om LSS-insats  
bifallsbeslut   rekommenderad   bifall   slutligt beslut om att helt eller delvis bevilja en ansökan om bistånd eller begäran om LSS-insats  
biobank   rekommenderad     samling biologiskt material, förvarat för ett eller flera ändamål samt information om detta material  
biobanksansvarig   rekommenderad     fysisk person som utsetts av biobankshuvudman att ansvara för en biobank och för den organisatoriska enhet som förvaltar den  
biobankscentrum   rekommenderad     organisatorisk enhet som är ansvarig för samordning och övergripande kontroll av biobankshanteringen på landstings- eller regionnivå  
bistånd   rekommenderad   insats enligt SoL   (inom socialtjänst:) individuellt inriktad insats som beslutas med stöd av SoL  
biståndsbeslut   rekommenderad     slutligt beslut om att helt eller delvis bifalla eller avslå en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen  
biståndsutredning   rekommenderad     undersökning som syftar till att göra det möjligt för nämnden att fatta beslut i ett ärende som rör den enskildes behov av bistånd enligt socialtjänstlagen  
blockering av personuppgifter   rekommenderad     åtgärd som vidtas för att personuppgifterna ska vara förknippade med information om att de är spärrade och om anledningen till spärren och för att personuppgifterna inte ska lämnas ut till tredje man  
boende   rekommenderad     (inom socialtjänsten:) organisatorisk enhet som yrkesmässigt bedriver socialtjänst i form av att tillhandahålla bostäder eller platser för heldygnsvistelse på uppdrag av socialnämnd eller motsvarande i kombination med insatser och som har tillgång till personal med relevant kompetens för dessa insatser  
boendedygn   rekommenderad     tidsmått för individuellt behovsprövat boende utan vård eller behandling  
boendestöd   rekommenderad     bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper i eget boende  
boendeutredning   rekommenderad     (inom familjerätt:) utredning som syftar till att ge domstol underlag för beslut om barns boende då föräldrar inte är överens  
bostad   rekommenderad     utrymme avsett att bo i  
bostad med särskild service   rekommenderad     boende som tillhandahåller bostäder för personer med funktionsnedsättning och med behov av stöd och särskild service enligt LSS eller SoL  
bostadsanpassning   rekommenderad     behovsprövad anpassning av en ordinär bostads fasta funktioner för att bibehålla eller öka självständighet för en person med funktionsnedsättning  
bosättningskommun   rekommenderad     den kommun där en viss person anses vara bosatt  
brevkontakt   rekommenderad     Definition saknas, se anmärkningen till distanskontakt.  
brukare   rekommenderad     (inom socialtjänst:) person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten  
brytpunkt   rekommenderad     (inom katastrofmedicinsk beredskap:) geografisk plats dit räddningsenhet dirigeras i avvaktan på insats  
brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede   rekommenderad     övergång till palliativ vård i livets slutskede när det huvudsakliga målet med vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande  
brytpunktssamtal vid övergång till palliativ vård i livets slutskede   rekommenderad     samtal mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare och patient om ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där innehållet i den fortsatta vården diskuteras utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål  
byte tillåtet   rekommenderad     se anmärkning  
byteskod   rekommenderad     kod som anger typ av byte som har skett vid expedieringen, från förskriven läkemedelsprodukt till generiskt, parallellimporterat eller parallelldistribuerat läkemedel