Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
daggerkod   rekommenderad     se under anmärkning till asteriskkod  
dagkirurgi   rekommenderad     dagsjukvård där den kirurgiska åtgärden normalt kräver att patienten får anestesi och en period av postoperativ övervakning  
daglig verksamhet   rekommenderad     LSS-insats i form av sysselsättning för personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte är under utbildning  
dagmedicin   rekommenderad     dagsjukvård där den medicinska åtgärden omfattar diagnostik eller terapi som normalt kräver en period av observation  
dagsjukvård   rekommenderad     öppen vård som innebär mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett öppenvårdsbesök normalt kräver  
dagverksamhet   rekommenderad     bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering utanför den egna bostaden  
DC90 %   rekommenderad     de läkemedelsprodukter som svarar för 90 % av läkemedelskostnaderna  
DDD   rekommenderad     förmodad genomsnittlig dygnsdos då läkemedel används av en vuxen vid läkemedlets huvudindikation  
DDD/1000 invånare och dag   rekommenderad   DDD/TIND   antal dygnsdoser fördelat på befolkningen  
DDD/TIND   tillåten   DDD/1000 invånare och dag   antal dygnsdoser fördelat på befolkningen  
den registrerade   rekommenderad     den person som en personuppgift avser  
destruera   rekommenderad     utföra destruktion  
destruktion   rekommenderad     avsiktlig förstörelse  
diagnos   rekommenderad     bestämning och benämning av sjukdom, skada, störning eller förändring i kroppsfunktion  
diagnoskod   rekommenderad     statistisk kod för klassificering av sjukdomar och relaterade hälsoproblem  
diagnostisera   tillåten   ställa diagnos   se under anmärkning till diagnoskod  
disponibel vårdplats   rekommenderad     vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö  
distanskontakt   rekommenderad     vårdkontakt i öppen vård där hälso- och sjukvårdspersonal och patient är rumsligt åtskilda  
distanskontakt via telefon   rekommenderad   telefonkontakt   Definition saknas, se anmärkningen till distanskontakt.  
distanskontakt via videolänk   rekommenderad     Definition saknas, se anmärkningen till distanskontakt.  
djurläkemedel   tillåten   veterinärmedicinskt läkemedel   läkemedel avsett för djur  
dos   rekommenderad     (inom läkemedelshantering:) mängd av ett visst läkemedel eller en viss substans, med en given styrka, som ska administreras  
dosdispenserat läkemedel   rekommenderad     läkemedelsprodukt som har förskrivits på dosrecept och som har dosdispenserats  
dosdispensering   rekommenderad     (inom apoteket:) uttag ur tillverkarens originalförpackning och färdigställande av läkemedelsprodukter för varje doseringstillfälle till enskild person  
dosering   rekommenderad     (av läkemedelsprodukt:) uppgift om dos och periodicitet  
doseringsanvisning   rekommenderad     (för läkemedelsprodukt:) beskrivning av dosering, användning och ändamål riktad till patient  
doseringsintervall   rekommenderad   administreringsintervall   tidsintervall mellan administreringstillfällen av samma läkemedelsprodukt  
dosexpediering   rekommenderad     läkemedelsexpediering som inkluderar dosdispensering  
dospatient   rekommenderad     patient som gett samtycke till att få vissa av sina läkemedel dosdispenserade samt till att ge förskrivare och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal tillgång till receptinformation som finns lagrad hos E-hälsomyndigheten  
dosrecept   rekommenderad   ordinationskort
ordinationsunderlag  
förteckning över alla förskrivningar för en dospatient  
drabbad   rekommenderad     person som varit utsatt för traumatisk upplevelse  
DU90 %   rekommenderad     de läkemedelsprodukter som svarar för 90 % av volymen DDD  
duplikat   rekommenderad     läkemedelsprodukt som är identisk med annan läkemedelsprodukt men med annat läkemedelsnamn  
döende   rekommenderad   döendefas   det skede när individens livsviktiga funktioner sviktar och symtom visar att döden är nära  
döendefas   tillåten   döende   det skede när individens livsviktiga funktioner sviktar och symtom visar att döden är nära