Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
e-recept   rekommenderad   elektroniskt recept   recept som överförts från förskrivare till apotek via dator eller motsvarande enligt fastställt och strukturerat format  
e-receptsamling   rekommenderad     samling av e-recept för en patient, utfärdade av en och samma förskrivare, som överförts vid ett och samma tillfälle  
efterlevandesamtal   rekommenderad     samtal mellan vård- och omsorgspersonal och den avlidnas närstående en tid efter dödsfallet  
efternamn   rekommenderad     namn som anger släkt- eller familjetillhörighet  
egenavgift   rekommenderad   patientavgift   (inom läkemedelsstatistiken:) den kostnad som patient själv betalar för sådant som ingår i läkemedelsförmånerna  
ej akut vårdtillfälle   rekommenderad     vårdtillfälle när patients tillstånd inte kräver omedelbart omhändertagande  
ej akut öppenvårdsbesök   rekommenderad     öppenvårdsbesök där patients tillstånd inte kräver omedelbar bedömning  
ekonomiskt bistånd   rekommenderad   socialbidrag   bistånd av ekonomisk art  
elektroniskt recept   tillåten   e-recept   recept som överförts från förskrivare till apotek via dator eller motsvarande enligt fastställt och strukturerat format  
engångsrecept   rekommenderad     recept som är avsett att expedieras endast en gång  
enhet   rekommenderad   sort   fastlagt jämförelsevärde av en storhet  
ensamboende   rekommenderad     som bor ensam  
enskilt öppenvårdsbesök   rekommenderad     öppenvårdsbesök under vilket en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal  
enteral nutrition   rekommenderad   enteral näringstillförsel   näringstillförsel direkt till mag-tarmkanalen  
enteral näringstillförsel   tillåten   enteral nutrition   näringstillförsel direkt till mag-tarmkanalen  
etableringsersättning   rekommenderad     se under anmärkning till introduktionsersättning  
etikprövningsnämnd   rekommenderad   nämnd för forskningsetik   nämnd för etikprövning av forskning som avser människor  
evidens   rekommenderad     (i vetenskapliga sammanhang:) empiriskt insamlade belägg för eller emot ett antagande  
evidensbaserad praktik   rekommenderad     medveten och systematisk användning av den bästa tillgängliga kunskapen, tillsammans med den professionelles expertis samt den berörda personens situation, erfarenhet och önskemål för beslut om interventioner (insatser/åtgärder) till enskilda personer  
ex tempore-beredning   tillåten   extemporeberedning
extemporeläkemedel  
läkemedel med viss läkemedelsform och styrka som tillverkas på apotek eller verksamhet med särskilt tillstånd för ett visst tillfälle för viss patient, viss sjukvårdsavdelning, visst djur eller viss djurbesättning  
expedierat recept   rekommenderad     recept som någon gång har expedierats  
expediering   rekommenderad     färdigställande och utlämning av förskrivet eller rekvirerat läkemedel, hjälpmedel, livsmedel och teknisk sprit  
expedieringsdel   rekommenderad     (inom läkemedelsstatistiken och apoteksverksamheten:) del av läkemedelsexpediering då olika läkemedelsvaror av samma läkemedelsprodukt lämnas ut  
expedieringsintervall   rekommenderad     minsta tidsintervall som ska förflyta mellan två expedieringar på samma recept  
extemporeberedning   rekommenderad   extemporeläkemedel
ex tempore-beredning  
läkemedel med viss läkemedelsform och styrka som tillverkas på apotek eller verksamhet med särskilt tillstånd för ett visst tillfälle för viss patient, viss sjukvårdsavdelning, visst djur eller viss djurbesättning  
extemporeläkemedel   tillåten   extemporeberedning
ex tempore-beredning  
läkemedel med viss läkemedelsform och styrka som tillverkas på apotek eller verksamhet med särskilt tillstånd för ett visst tillfälle för viss patient, viss sjukvårdsavdelning, visst djur eller viss djurbesättning