Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
faderskapsutredning   rekommenderad     utredning som syftar till att fastställa vem som är far till ett barn  
familjebesök   rekommenderad     öppenvårdsbesök där en eller flera personer med nära relation till en patient tillsammans med patienten möter hälso- och sjukvårdspersonal  
familjehem   rekommenderad     (inom socialtjänsten:) enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden eller motsvarande tar emot barn och ungdomar för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt  
familjehemsplacerat barn   rekommenderad     brukare som är minderårig och som har blivit placerad i familjehem enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  
farligt ämne   rekommenderad     ämne vars kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära egenskaper innebär en fara för människa eller miljö  
farmaceut   rekommenderad     person som är behörig att utöva yrke som apotekare eller receptarie  
fastställd vårdplats   rekommenderad     vårdplats i sluten vård beslutad av huvudman  
faxrecept   rekommenderad   telefaxrecept   recept som överförs från förskrivare till apotek via fax  
FB   rekommenderad     se anmärkning  
fel i läkemedelshantering   tillåten   läkemedelshanteringsfel
medicineringsfel
läkemedelsfel  
oavsiktlig avvikelse i läkemedelshanteringen, som leder till eller som skulle kunna leda till en vårdskada  
felnäring   tillåten   malnutrition   tillstånd där brist på eller obalans av energi, protein och/eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller av en persons sjukdomsförlopp  
flerbäddsrum   rekommenderad     (inom socialtjänsten:) rum i särskilt boende som är avsett för två eller fler personer  
folkbokföringsförsamling   rekommenderad   hemort   den församling där den enskilde är folkbokförd  
folkbokföringskommun   rekommenderad     den kommun där den enskilde är folkbokförd  
frikort   rekommenderad     (för läkemedel och förbrukningsartiklar:) rätt att kostnadsfritt erhålla förskrivna läkemedelsprodukter och förbrukningsartiklar för stomi under resten av en tolvmånadersperiod räknat från första inköpstillfället  
fullständig kroppsbesiktning   rekommenderad     undersökning av kroppens håligheter och själva kroppsytan  
fullständig personsanering   rekommenderad     se anmärkning  
funktionella livsmedel   rekommenderad   mervärdesmat   livsmedel som är framtagna för att ge en specifik positiv hälsoeffekt som ska vara dokumenterad  
funktions- och aktivitetsträning   rekommenderad     se anmärkning  
funktionshinder   avrådd   funktionsnedsättning
handikapp  
nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga  
funktionshinder   rekommenderad   handikapp
funktionsnedsättning  
begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen  
funktionsnedsättning   rekommenderad   funktionshinder
handikapp  
nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga  
funktionsnedsättning   avrådd   funktionshinder
handikapp  
begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen  
funktionstillstånd   rekommenderad   hälsotillstånd   tillstånd hos en persons kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt förmåga till aktivitet och delaktighet  
färdtjänst   rekommenderad     särskilt anordnad transport för person med funktionsnedsättning  
FÖR-protokoll   rekommenderad     protokoll som upprättas i samband med föräldraskapsutredning  
förbrukningsartikel   rekommenderad     vara som fortlöpande förbrukas  
förebyggande behandling   avrådd   förebyggande hälso- och sjukvård   åtgärder som syftar till att bevara god hälsa, förhindra uppkomst av sjukdom, skada eller försämrat hälsotillstånd  
förebyggande hälso- och sjukvård   rekommenderad   förebyggande behandling   åtgärder som syftar till att bevara god hälsa, förhindra uppkomst av sjukdom, skada eller försämrat hälsotillstånd  
förebyggande insats   tillåten   förebyggande åtgärd   (inom vård och omsorg:) åtgärd för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem  
förebyggande åtgärd   rekommenderad   förebyggande insats   (inom vård och omsorg:) åtgärd för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem  
företagshälsovård   rekommenderad     oberoende medicinsk expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering  
förhandsbedömning   rekommenderad     (enligt SoL:) bedömning av om en nämnd ska inleda en utredning eller inte  
förhandsbesked   rekommenderad     (enligt LSS:) beslut eller bindande besked om den enskildes rätt till insatser från den kommun där den enskilde har för avsikt att bosätta sig  
förmyndare   rekommenderad     person som utövar förmynderskap  
förmyndarskap   tillåten   förmynderskap   förvaltning av omyndigs egendom samt befogenheter att företräda denne i andra angelägenheter än dem som rör dennes person  
förmynderskap   rekommenderad   förmyndarskap   förvaltning av omyndigs egendom samt befogenheter att företräda denne i andra angelägenheter än dem som rör dennes person  
förmånsberättigat läkemedel   rekommenderad     läkemedelsprodukt som ingår i läkemedelsförmånerna  
förmånstyp   rekommenderad     typ av förmån inom ramen för läkemedelsförmånerna  
förnamn   rekommenderad     persons individuella namn eller dopnamn  
förskrivare   rekommenderad   receptutfärdare
utfärdare  
person behörig att utfärda recept, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort eller dosrecept  
förskrivarkategorikod   rekommenderad   utfärdarkategorikod   apotekets kod för yrkeskategori som har rätt att utfärda förskrivning  
förskrivarkod   rekommenderad     av Socialstyrelsen utfärdad kod som identifierar en förskrivare eller en grupp av förskrivare  
förskriven totalmängd   rekommenderad     den mängd som enligt receptet är avsedd att totalt expedieras över alla iterationer  
förskrivning   rekommenderad     utfärdande av recept, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort eller dosrecept av behörig hälso- och sjukvårdspersonal  
förskrivning av hjälpmedel för det dagliga livet   rekommenderad     åtgärd för att förse en person med hjälpmedel för det dagliga livet  
förskrivningssätt   tillåten   förskrivningstyp
ordinationstyp  
typ av förskrivning som anger hur förskrivningen registreras i läkemedelsstatistiken  
förskrivningstyp   rekommenderad   förskrivningssätt
ordinationstyp  
typ av förskrivning som anger hur förskrivningen registreras i läkemedelsstatistiken  
första hjälpen   rekommenderad     åtgärder som omedelbart måste vidtas för att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner  
första vårdkontakt   rekommenderad     se anmärkning  
förstahandsutrustning   rekommenderad     sjukvårdsutrustning som bärs individuellt och som innehåller sjukvårdsmaterial anpassat för att kunna utföra prehospital akutsjukvård  
förstärkningsläge   rekommenderad     (inom katastrofmedicinsk beredskap:) beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner  
förstöra   rekommenderad     (om prov:) göra odugligt för användning  
försäljningssätt   rekommenderad     (inom läkemedelsstatistiken:) försäljning i öppen vård och försäljning till sluten vård  
försörjningsstöd   rekommenderad     se under anmärkning till ekonomiskt bistånd  
förvaltare   rekommenderad     person som är utsedd att företräda en viss person som är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom och där dennes rättshandlingsförmåga är begränsad  
föräldraskapsutredning   rekommenderad     utredning som syftar till att fastställa vem som, förutom modern, är att anse som förälder till ett barn som tillkommit genom assisterad befruktning av modern i ett förhållande mellan två kvinnor