Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
habilitering   rekommenderad     insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet  
habiliteringsplan   rekommenderad     vård- och omsorgsplan som beskriver habilitering för den enskilde  
handikapp   avrådd   funktionsnedsättning
funktionshinder  
nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga  
handikapp   avrådd   funktionshinder
funktionsnedsättning  
begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen  
handling   rekommenderad     framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel  
handläggning   rekommenderad     förfarande som börjar med att ett ärende väcks och efter utredning utmynnar i ett beslut  
handläggningsbeslut   rekommenderad     beslut under handläggningen av ett ärende som kan påverka ärendets utgång men som inte avgör det slutligt  
heldygnsvistelse   rekommenderad     (inom socialtjänsten:) vistelse även under nattetid som ges med stöd av SoL, LSS, LVU eller LVM  
helikopterlandningsplats   rekommenderad     plats där det är möjligt för helikopter att landa och starta  
hem för vård eller boende   rekommenderad   HVB   boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård eller behandling  
hembesök   rekommenderad     (inom hälso- och sjukvård:) öppenvårdsbesök i patients bostad eller motsvarande  
hemort   avrådd   folkbokföringsförsamling   den församling där den enskilde är folkbokförd  
hemsjukvård   rekommenderad     hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden  
hemsjukvårdsbesök   rekommenderad     vårdkontakt inom hemsjukvård som innebär personligt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal  
hemtjänst   rekommenderad     bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande  
hemvård   rekommenderad     vård och omsorg när den ges i den enskildes bostad eller motsvarande  
het zon   rekommenderad     del av skadeområde eller riskområde där det bedöms föreligga omedelbar eller överhängande fara för liv och hälsa för oskyddad personal  
hjälpmedel för det dagliga livet   rekommenderad     individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning  
hjälpmedelskort   rekommenderad     handling, utfärdad av förskrivare, som innebär auktorisation för apotek att expediera en viss förbrukningsartikel  
hjälptimme   rekommenderad   insatstimme   tidsmått för insats  
homeopatiskt läkemedel   rekommenderad     läkemedel som framställts enligt en homeopatisk tillverkningsmetod  
HSL   rekommenderad     se anmärkning  
humanläkemedel   rekommenderad     läkemedel avsett för människor  
huvuddiagnos   rekommenderad     det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut  
huvudförskrivare   rekommenderad     den läkare som vid upprättandet av dosrecept tar huvudansvar för patientens hela läkemedelsbehandling  
huvudman   rekommenderad     myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för viss verksamhet  
HVB   tillåten   hem för vård eller boende   boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård eller behandling  
hälsa   rekommenderad     fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada  
hälso- och sjukvård   rekommenderad     åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador  
hälso- och sjukvårdspersonal   avrådd   vårdgivare   statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare)  
hälso- och sjukvårdspersonal   rekommenderad   vårdgivare   person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård  
hälso- och sjukvårdsutbud   rekommenderad     utbud av hälso- och sjukvård som tillhandahålls i en hälso- och sjukvårdsverksamhet  
hälsofrämjande insats   tillåten   hälsofrämjande åtgärd   åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande  
hälsofrämjande åtgärd   rekommenderad   hälsofrämjande insats   åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande  
hälsoproblem   rekommenderad     se anmärkning  
hälsotillstånd   avrådd   funktionstillstånd   tillstånd hos en persons kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt förmåga till aktivitet och delaktighet  
hälsotillstånd   rekommenderad     se anmärkning  
hälsoärende   rekommenderad     ärende som håller samman vårddokumentation från en eller flera relaterade individanpassade vårdprocesser  
hämtplats   rekommenderad     (inom ambulanssjukvård och katastrofmedicinsk beredskap:) plats där personal i ambulanssjukvård hämtar patient  
hänvisning   rekommenderad     (i samband med avslag av vårdbegäran eller vid avslut av vårdåtagande:) anvisning till annan vårdenhet eller till egenvård  
högkostnadsskydd   rekommenderad     reducering av kostnaden för inköp av förmånsberättigade varor  
höjd beredskap   rekommenderad     beredskap att stärka Sveriges försvarsförmåga