Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
ICF   rekommenderad     se anmärkning  
icke undvikbar skada på patient   rekommenderad     skada på patient som inträffar trots att adekvata åtgärder vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården  
ilastningsplats   rekommenderad     (inom katastrofmedicinsk beredskap:) plats där patient lastas i ambulans för transport till vårdenhet  
incidenstal   rekommenderad     (inom läkemedelsstatistiken:) andel av befolkningen som får en läkemedelsprodukt nyinsatt under en definierad tidsperiod  
indikation   rekommenderad     omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd  
indikering   rekommenderad     (vid skadehändelse med farligt ämne:) påvisande av farligt ämne  
individanpassad vårdprocess   rekommenderad     vårdprocess som är anpassad för en enskild patient  
individuell plan enligt LSS   rekommenderad     vård- och omsorgsplan för beslutade insatser/åtgärder som upprättats på begäran av och tagits fram i samråd med den enskilde som har beviljats insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
individuell plan enligt SoL och HSL   tillåten   samordnad individuell plan   vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering  
individuellt inriktad insats   rekommenderad     (inom socialtjänst:) insats som en brukare kan få efter en individuell behovsprövning  
information och undervisning   rekommenderad     se anmärkning  
informations- och samtyckesansvarig   rekommenderad     person som ansvarar för att information om provs sparande ges till provgivare och samtyckesbeslut inhämtas  
informationssystem   rekommenderad     system som insamlar, bearbetar, lagrar eller distribuerar och presenterar information  
informationssäkerhetspolicy   rekommenderad     policy som anger mål och inriktning för samt styr en organisations informationssäkerhetsarbete  
inleveransstatistik   rekommenderad     statistik över apotekets totala inköp av läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna  
inre säkerhet   rekommenderad     (inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt rättspsykiatrisk undersökning:) säkerhet inom en avdelning  
inrätta biobank   rekommenderad     fastställa resurser, befogenheter och ansvar för den organisatoriska enhet som förvaltar en biobank  
insats   rekommenderad   åtgärd   aktivitet som är inriktad på visst resultat  
insats enligt SoL   tillåten   bistånd   (inom socialtjänst:) individuellt inriktad insats som beslutas med stöd av SoL  
insatstimme   tillåten   hjälptimme   tidsmått för insats  
insemination   rekommenderad     införande av sperma i en kvinna på konstlad väg  
inskrivning i sluten vård   rekommenderad     händelse när ett vårdtillfälle påbörjas och vårdplats i sluten vård ställs till patients förfogande  
inskrivningsmeddelande   rekommenderad   intagningsmeddelande   skriftligt meddelande från sluten vård om att en patient har skrivits in och kan komma att behöva fortsatta insatser efter utskrivningen  
insättning   rekommenderad     (av läkemedel:) påbörjande av behandling med ett visst läkemedel, som beslutats av behörig hälso- och sjukvårdspersonal  
intagningsmeddelande   tillåten   inskrivningsmeddelande   skriftligt meddelande från sluten vård om att en patient har skrivits in och kan komma att behöva fortsatta insatser efter utskrivningen  
introduktionsersättning   rekommenderad     ekonomisk ersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar som har tagits emot i kommunen  
iordningställande av läkemedel   rekommenderad     färdigställande av ett ordinerat läkemedel inför administrering  
itererat recept   rekommenderad     recept som är avsett att expedieras mer än en gång