Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
kakexi   rekommenderad     progressiv förlust av muskulatur och annan kroppsvävnad beroende på en kombination av undernäring och katabolism orsakade av underliggande sjukdom  
kall zon   rekommenderad     del av skadeområde där det inte bedöms föreligga fara för liv eller hälsa för oskyddad personal  
katabolism   rekommenderad     metabola processer som medför nedbrytning av kroppsvävnad  
katastrof   rekommenderad     allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta behovet och belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas  
katastrofläge   rekommenderad     beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner  
katastrofmedicinsk beredskap   rekommenderad     beredskap som krävs för att omhänderta drabbade och minimera de somatiska och psykiska följdverkningarna vid allvarlig händelse  
katastrofmedicinsk kommitté   rekommenderad     kommitté som har till uppgift att vara samordnande, rådgivande och planerande inom den katastrofmedicinska beredskapen  
katastrofmedicinsk plan   rekommenderad     fastställd plan som beskriver hur hälso- och sjukvården ska organiseras vid allvarlig händelse  
katastrofsjukvårdsenhet   rekommenderad     flyttbar enhet som innehåller kringutrustning och/eller tilläggsutrustning  
klient   rekommenderad     (inom socialtjänst:) brukare som delvis med egen medverkan får stöd eller insats vid regelbundet återkommande möten med anställda inom socialtjänsten  
kodning   rekommenderad     operation vid vilken data översätts från en form till en annan  
kompensation   rekommenderad     se anmärkning  
komplikation   tillåten     Se anmärkning  
konsultation   rekommenderad     vårdkontakt där patienten bedöms av hälso- och sjukvårdspersonal från annat medicinskt verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande) och där vårdansvaret kvarstår hos remitterande hälso- och sjukvårdspersonal  
kontaktfamilj   rekommenderad     familj som utses av socialnämnden med uppgift att ta emot barn för regelbunden vistelse och att finnas till hands i övrigt för barnet och dess närstående  
kontaktorsak   rekommenderad     orsak till vårdkontakt som patient eller företrädare för patient anger  
kontaktperson   rekommenderad     (enligt 3 kap. 6 § SoL:) person som utses av socialnämnden med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter

(enligt 22 § LVU:) person som utses av socialnämnden och som den unge ska hålla regelbunden kontakt med enligt vad som anges i behandlingsplanen

(enligt LSS:) person som utses av kommunen med uppgift att ge icke-professionellt stöd åt person med funktionsnedsättning  
kontraindikation   rekommenderad     omständighet som utgör skäl för att inte vidta en viss åtgärd  
konvertering till tvångsvård   rekommenderad     övergång från frivillig vård till tvångsvård  
korttidsplats   rekommenderad     bäddplats utanför det egna boendet avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt  
korttidstillsyn   rekommenderad     LSS-insats i form av tillsyn utanför det egna hemmet för barn över 12 år med funktionsnedsättning  
korttidsvistelse   rekommenderad     LSS-insats i form av vistelse utanför det egna hemmet för miljöombyte och rekreation för person med funktionsnedsättning eller avlösning i omvårdnadsarbetet för anhöriga  
kostnadsansvarig kommun   rekommenderad     den kommun som genom lagstiftning eller avtal ska täcka kostnaderna för en viss åtgärd eller insats  
kosttillskott   rekommenderad     komplement till vanlig kost i form av vitaminer, mineraler eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan  
kosttillägg   rekommenderad   oralt nutritionsstöd   komplement till vanlig kost när den inte räcker för att tillfredsställa behovet av energi och näringsämnen  
kringutrustning   rekommenderad     (inom katastrofmedicinsk beredskap:) utrustning utöver förstahandsutrustning och tilläggsutrustning som behövs för prehospital akutsjukvård  
krisberedskap   rekommenderad     beredskap för att kunna förebygga, motstå och hantera krissituationer  
kroppsfunktioner   rekommenderad     kroppssystemens fysiologiska funktioner inklusive psykologiska funktioner  
kroppsstrukturer   rekommenderad     kroppens anatomiska delar  
kvalifikation   avrådd   yrkeskategori   se anmärkning  
körkort   rekommenderad     dokument som ger behörighet att framföra vissa motordrivna fordon