Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
larmcentral   rekommenderad     plats där larm tas emot och vidarebefordras till berörda instanser  
larmoperatör   rekommenderad     person på larmcentral som tar emot larm, bedömer och prioriterar behov av hjälpinsatser eller vidarebefordrar larm till berörda instanser  
ledning   rekommenderad     aktivitet som syftar till att definiera en verksamhets uppgift och se till att tillgängliga resurser samordnas och nyttjas på bästa sätt för att denna uppgift ska kunna lösas  
ledningsplats   rekommenderad     plats varifrån ledning utövas  
ledningssystem   rekommenderad     system för att fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten och ställa upp mål samt för att uppnå dessa mål  
ledsagare   rekommenderad     se under anmärkning till ledsagning  
ledsagarservice   rekommenderad     se under anmärkning till ledsagning  
ledsagning   rekommenderad     (inom socialtjänst:) individuellt inriktad insats i form av följeslagare ute i samhället för person med funktionsnedsättning  
levnadsförhållanden   rekommenderad     den miljö i vilken människor lever och verkar  
levnadsvana   rekommenderad   livsstil   specifikt beteende i vardagliga aktiviteter och som individen själv kan påverka  
licensläkemedel   rekommenderad     läkemedelsprodukt som inte godkänts för den svenska marknaden, men som behövs i särskilda fall och som säljs med särskilt tillstånd  
livräddande personsanering   rekommenderad     omedelbar personsanering i syfte att rädda liv  
livshotande tillstånd   rekommenderad     tillstånd som på grund av sjukdom eller skada innebär fara för en människas liv  
livsmedel för särskilda näringsändamål   rekommenderad     livsmedel som till följd av särskild sammansättning eller tillverkningsmetod är lämpliga för spädbarn och barn upp till tre år, personer i behov av särskild kost samt personer som kan ha nytta av ett kontrollerat intag av särskilda ämnen i kosten  
livsmedelsanvisning   rekommenderad     handling, utfärdad av förskrivare, som innebär auktorisation för apotek att expediera ett visst livsmedel  
livsstil   avrådd   levnadsvana   specifikt beteende i vardagliga aktiviteter och som individen själv kan påverka  
livsuppehållande behandling   rekommenderad     behandling som ges vid livshotande tillstånd för att upprätthålla en patients liv  
livsvillkor   rekommenderad     förutsättningar för människors levnadsförhållanden och som ofta ligger utanför den enskilda individens omedelbara kontroll  
LPT   rekommenderad     se anmärkning  
LRV   rekommenderad     se anmärkning  
LSS   rekommenderad     se anmärkning  
LSS-insats   rekommenderad     individuellt inriktad insats som beslutas med stöd av LSS  
LSS-utredning   rekommenderad     undersökning som syftar till att göra det möjligt för nämnden att fatta beslut i ett ärende som rör den enskildes behov av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
LVM   rekommenderad     se anmärkning  
LVM-hem   rekommenderad     hem för vård eller boende avsett för tvångsvård av personer med missbruksproblem  
LVU   rekommenderad     se under anmärkning till särskilt ungdomshem  
lägga ner biobank   rekommenderad     upphöra med verksamheten inom den organisatoriska enhet som förvaltar en biobank  
läkemedel   rekommenderad     substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller som kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos  
läkemedelsadministrering   rekommenderad   administrering av läkemedel   tillförsel av läkemedel till kroppen  
läkemedelsbehandling   rekommenderad     se anmärkning  
läkemedelsbiverkning   rekommenderad     ogynnsam och oavsedd reaktion på ett läkemedel  
läkemedelsexpediering   rekommenderad     se under anmärkning till expedieringsdel  
läkemedelsfel   avrådd   läkemedelshanteringsfel
fel i läkemedelshantering
medicineringsfel  
oavsiktlig avvikelse i läkemedelshanteringen, som leder till eller som skulle kunna leda till en vårdskada  
läkemedelsform   rekommenderad   beredningsform   form som läkemedel förekommer i  
läkemedelsförmån   rekommenderad     förmån som innebär reducering av kostnad vid köp av vissa produkter via recept, hjälpmedelskort eller livsmedelsanvisning  
läkemedelsförråd   rekommenderad     utrymme för förvaring av läkemedel  
läkemedelshantering   rekommenderad     ordination, rekvisition, förvaring, expediering, iordningställande, överlämnande och administrering av läkemedel  
läkemedelshanteringsfel   rekommenderad   fel i läkemedelshantering
medicineringsfel
läkemedelsfel  
oavsiktlig avvikelse i läkemedelshanteringen, som leder till eller som skulle kunna leda till en vårdskada  
läkemedelslista   rekommenderad     lista med uppgifter om läkemedelsordinationer som avser en viss patient  
läkemedelsordination   rekommenderad     ordination som avser läkemedelsbehandling  
läkemedelspost   rekommenderad     se under anmärkning till expedieringsdel  
läkemedelsprodukt   rekommenderad   preparat   namngivet läkemedel med viss styrka och läkemedelsform  
läkemedelsrelaterat problem   rekommenderad     händelse eller omständighet i samband med en persons användning av läkemedel som har medfört eller skulle kunna medföra att bästa möjliga hälsoutfall inte uppnås  
läkemedelsvara   rekommenderad   preparat   läkemedelsprodukt med viss förpackningsstorlek och av viss förpackningstyp