Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
malnutrition   rekommenderad   felnäring   tillstånd där brist på eller obalans av energi, protein och/eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller av en persons sjukdomsförlopp  
manuell behandling   rekommenderad     se anmärkning  
MAS   tillåten   medicinskt ansvarig sjuksköterska   sjuksköterska som har ett särskilt medicinskt ansvar för hälso- och sjukvård i en kommun  
medgivandeutredning   rekommenderad     utredning som syftar till att ge socialnämnden underlag för beslut om medgivande att i enskilt hem få ta emot annans barn för stadigvarande vård och fostran  
medicineringsfel   avrådd   läkemedelshanteringsfel
fel i läkemedelshantering
läkemedelsfel  
oavsiktlig avvikelse i läkemedelshanteringen, som leder till eller som skulle kunna leda till en vårdskada  
medicinsk prioritering   rekommenderad     företräde till hälso- och sjukvård grundat på en bedömning gjord av hälso- och sjukvårdspersonal  
medicinskt ansvarig   rekommenderad     den ur hälso- och sjukvårdspersonalen som prioriterar och beslutar om medicinska åtgärder  
medicinskt ansvarig sjuksköterska   rekommenderad   MAS   sjuksköterska som har ett särskilt medicinskt ansvar för hälso- och sjukvård i en kommun  
medicinskt måldatum   rekommenderad     tidpunkt i en vårdprocess då beslutade hälso- och sjukvårdsåtgärder bör inledas  
medicinskt verksamhetsområde   rekommenderad     se anmärkning  
medicinteknisk behandling   rekommenderad     se anmärkning  
medicinteknisk produkt   rekommenderad     produkt som används för att
påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,
påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning,
undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process eller kontrollera befruktning  
medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik   rekommenderad     medicinteknisk produkt avsedd att användas in vitro vid undersökning av prover från människor  
mellantvång   rekommenderad     förebyggande insats i öppen form enligt LVU som socialnämnden får besluta om för ungdom oberoende av dennes eller vårdnadshavares samtycke  
merkostnad   rekommenderad     (inom läkemedelsstatistiken:) skillnaden mellan det pris som patient betalar för förskriven läkemedelsprodukt och priset för ett föreslaget utbytbart läkemedel när patienten inte accepterar bytet  
mervärdesmat   tillåten   funktionella livsmedel   livsmedel som är framtagna för att ge en specifik positiv hälsoeffekt som ska vara dokumenterad  
MF-protokoll   rekommenderad     protokoll som upprättas i samband med faderskapsutredning om parterna inte är sambor eller om de är sambor och omständigheter har framkommit som ifrågasätter faderskapet  
mottagningsbesök   rekommenderad     öppenvårdsbesök på vårdenhet  
multiprofessionellt team   rekommenderad     (inom vård och omsorg:) grupp av vård- och omsorgspersonal med olika professioner och/eller kompetenser som samarbetar kring den enskilde  
mål   rekommenderad     avsett resultat av aktivitet  
mängd att expediera   rekommenderad     den mängd av en läkemedelsprodukt som enligt ett recept är avsedd att utlämnas per läkemedelsexpediering  
mängd kvar på receptet   rekommenderad     skillnad mellan förskriven totalmängd och utlämnad mängd