Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
objektanställning   rekommenderad     anställning för att utföra service eller omvårdnad till namngiven person  
observandum   rekommenderad     uppmärksamhetsinformation som gäller riskfaktorer som hälso- och sjukvårdspersonal måste uppmärksammas på för att berörda patienter ska få adekvat hälso- och sjukvård, men som inte är varningsinformation  
off label-användning   rekommenderad     avsiktlig användning av läkemedel för medicinska ändamål som innebär ett avsteg från användning enligt den godkända produktinformationen  
ohälsa   rekommenderad     brister i hälsa  
ombud   rekommenderad     person som har fullmakt att föra talan för annan person eller grupp och bevaka personens eller gruppens intressen  
områdeskod   rekommenderad     kodsystem som definierats för indelning av invånare i ett område  
operationellt mål   rekommenderad     mål som man beslutat att uppnå  
oplanerat vårdtillfälle   rekommenderad     vårdtillfälle för vilket tid inte har avtalats  
oplanerat öppenvårdsbesök   rekommenderad     öppenvårdsbesök för vilket tid inte har avtalats  
oralt nutritionsstöd   tillåten   kosttillägg   komplement till vanlig kost när den inte räcker för att tillfredsställa behovet av energi och näringsämnen  
ordination   rekommenderad     beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd  
ordinationskort   avrådd   dosrecept
ordinationsunderlag  
förteckning över alla förskrivningar för en dospatient  
ordinationsorsak   rekommenderad     indikation som en ordinatör anger som skäl till en viss ordination  
ordinationstyp   tillåten   förskrivningstyp
förskrivningssätt  
typ av förskrivning som anger hur förskrivningen registreras i läkemedelsstatistiken  
ordinationsunderlag   avrådd   dosrecept
ordinationskort  
förteckning över alla förskrivningar för en dospatient  
ordinatör   rekommenderad     person behörig att ordinera hälso- och sjukvårdsåtgärd  
ordinärt boende   rekommenderad     se under anmärkning till särskilt boende (som insats)  
OTC-försäljning   rekommenderad     försäljning av läkemedel utan recept