Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
palliativ insats   rekommenderad     insats med syftet att lindra symtom och främja livskvalitet vid progressiv, obotlig sjukdom eller skada  
palliativ sedering   rekommenderad     sedering som åstadkoms genom att en patient i livets slutskede får intermittent eller kontinuerlig tillförsel av lugnande och ångestdämpande läkemedel i den dos som är tillräcklig för att framkalla sådan sänkning av medvetandegraden att patienten inte längre uppfattar svåra symtom  
palliativ vård   rekommenderad     hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående  
palliativ vård i livets slutskede   rekommenderad   terminalvård   palliativ vård som ges under patientens sista tid i livet när målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet  
palliativt förhållningssätt   rekommenderad     förhållningssätt som kännetecknas av helhetssyn på människan genom att stödja individen att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut  
palliativt konsultteam   rekommenderad     multiprofessionellt konsultteam som utgår från en specialiserad palliativ verksamhet och som tillhandahåller rådgivning, handledning och utbildning till vård- och omsorgspersonal  
pappersrecept   rekommenderad     recept skrivet på receptblankett i pappersform  
parallelldistribuerat läkemedel   rekommenderad     läkemedelsprodukt, godkänd av EU-kommissionen, som importerats till Sverige vid sidan av läkemedelstillverkarens avtalade import- eller försäljningskanaler  
parallellimporterat läkemedel   rekommenderad     läkemedelsprodukt, godkänd av Läkemedelsverket, som importerats till Sverige vid sidan av läkemedelstillverkarens avtalade import- eller försäljningskanaler  
parenteral nutrition   rekommenderad     intravenös näringstillförsel  
patient   rekommenderad     person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård  
patientavgift   tillåten   egenavgift   (inom läkemedelsstatistiken:) den kostnad som patient själv betalar för sådant som ingår i läkemedelsförmånerna  
patientjournal   rekommenderad     en eller flera journalhandlingar som rör samma patient  
patientskada   avrådd   skada på patient   lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som drabbar en patient  
patientsäkerhet   rekommenderad     skydd mot vårdskada  
patientsäkerhetsarbete   rekommenderad     del av en vårdgivares systematiska kvalitetsarbete som syftar till skydd mot vårdskada  
PEG   tillåten   perkutan endoskopisk gastrostomi   kort sond genom bukväggen till magsäcken som används för enteral nutrition  
perimeterskydd   rekommenderad     (inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt rättspsykiatrisk undersökning:) skydd inom en verksamhets område men utanför skalskyddet för att fördröja rymning och fritagning samt förhindra otillbörlig kontakt genom skalskyddet  
perkutan endoskopisk gastrostomi   rekommenderad   PEG   kort sond genom bukväggen till magsäcken som används för enteral nutrition  
permission   rekommenderad     överenskommelse mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal om att patienten lämnar vårdenheten för viss tid under vårdtillfället  
person-id   rekommenderad     identitetsbeteckning för fysisk person  
personakt   rekommenderad     akt som innehåller handlingar om en eller flera personer som är eller har varit aktuella för utredning eller insats inom socialtjänsten  
personkrets   rekommenderad     grupp av personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
personlig assistans   rekommenderad     LSS-insats i form av personligt utformat stöd som ges åt person som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose grundläggande behov  
personlig assistent   rekommenderad     se under anmärkning till personlig assistans  
personlig skyddsutrustning   rekommenderad     skyddsutrustning som är avsedd att användas av en person till skydd mot en eller flera hälso- eller säkerhetsrisker  
personnummer   rekommenderad     enhetligt utformat unikt person-id registrerat i folkbokföringen  
personsanering   rekommenderad     sanering av person  
personsaneringsenhet   rekommenderad     enhet med utrustning som är avsedd för sanering av personer  
personsaneringsområde   rekommenderad     saneringsområde vid gränsen mellan varm och kall zon för sanering av personer  
personskadehändelse   rekommenderad     skadehändelse där personskador uppstår  
personuppgifter   rekommenderad     information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person  
personuppgifts-id   rekommenderad     identitetsbeteckning för personuppgift  
personuppgiftsansvarig   rekommenderad     den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter  
personuppgiftsbiträde   rekommenderad     den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning  
personuppgiftsombud   rekommenderad     fysisk person som, efter förordnande av personuppgiftsansvarige, självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt  
PKL-grupp   rekommenderad     krisledningsgrupp inom landstinget som är avsedd att leda och samordna det psykiatriska och psykosociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal vid allvarlig händelse  
placeringskommun   rekommenderad     den kommun som beslutat om en viss persons vistelse i annan kommun i familjehem, hem för vård eller boende, särskilt boende för äldre eller boende med särskild service  
plan   rekommenderad     sammanställning av genomförd planering  
planerat vårdtillfälle   rekommenderad     vårdtillfälle för vilket tid har avtalats  
planerat öppenvårdsbesök   rekommenderad     öppenvårdsbesök för vilket tid har avtalats  
planering   rekommenderad     verksamhet som förbereder framtida aktiviteter för att bestämda mål ska uppnås  
poliklinisk operation   rekommenderad     mindre omfattande kirurgisk åtgärd där patienten inte har behov av postoperativ övervakning  
POSOM-grupp   rekommenderad     grupp som verkar inom kommunen och som är avsedd att leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal vid allvarlig händelse  
prehospital akutsjukvård   rekommenderad     omedelbara medicinska insatser som görs av hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus  
preparat   avrådd   läkemedelsprodukt   namngivet läkemedel med viss styrka och läkemedelsform  
preparat   avrådd   läkemedelsvara   läkemedelsprodukt med viss förpackningsstorlek och av viss förpackningstyp  
prevalenstal   rekommenderad     (inom läkemedelsstatistiken:) andel av befolkningen som behandlas med en viss läkemedelsprodukt vid ett givet tillfälle  
primär provsamling   rekommenderad     provsamling som består av humant material som samlas för och ingår i biobank som inrättats i Sverige i en vårdgivares hälso- och sjukvårdsverksamhet, bevaras tills vidare eller för en bestämd tid och vars ursprung kan härledas till den eller de provgivare från vilka materialet härrör  
primärprevention   rekommenderad     förebyggande åtgärd för att förhindra uppkomst av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem  
primärvård   rekommenderad     hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser  
prio 1   rekommenderad     (inom ambulanssjukvård:) uppdrag där patient bedöms ha akuta livshotande symtom  
prio 2   rekommenderad     (inom ambulanssjukvård:) uppdrag där patient bedöms ha akuta men inte livshotande symtom  
prio 3   rekommenderad     (inom ambulanssjukvård:) uppdrag där rimlig väntetid inte bedöms påverka en patients tillstånd  
prioritetsmarkering   rekommenderad     markering som anger prioritet för omhändertagande av drabbad vid personskadehändelse i ett skadeområde  
process   rekommenderad     serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat  
profylax   rekommenderad     se under anmärkning till primärprevention  
prov   rekommenderad     (i kliniska sammanhang:) del av system, uttaget ur systemet i syfte att erhålla information om detta  
prov-id   rekommenderad     identitetsbeteckning för prov  
provbeställande enhet   rekommenderad     enhet som är ansvarig för att provtagning beställs  
provbeställare   rekommenderad     fysisk person som beställer provtagning  
provförpackning   rekommenderad     se startförpackning  
provgivare   rekommenderad     fysisk person som lämnar prov  
provsamling   rekommenderad     samling prov som har minst en gemensam egenskap  
provtagare   rekommenderad     fysisk person som utför provtagning  
provtagning   rekommenderad     (i kliniska sammanhang:) uttag av primärprov  
provtyp   rekommenderad     se anmärkning  
pseudonym   rekommenderad     identitetsbeteckning som skiljer sig från det som vanligen används för att identifiera ett objekt eller en person och som endast med speciella procedurer som inte är allmänt tillgängliga kan kopplas till den ursprungliga identitetsbeteckningen  
pseudonymisering   rekommenderad     ersättande av en identitetsbeteckning med en pseudonym  
psykologisk debriefing   rekommenderad     systematisk genomgång i grupp eller individuellt av intryck och reaktioner, 1-3 dygn efter en kritisk händelse  
psykologisk och psykosocial behandling   rekommenderad     se anmärkning  
psykosocialt omhändertagande   rekommenderad     psykologiskt, psykiatriskt och socialt stöd som ges till drabbad för att förebygga negativa efterverkningar  
PUL   rekommenderad     se anmärkning