Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
recept   rekommenderad     (inom läkemedelshantering:) handling, utfärdad av en förskrivare, som innebär auktorisation för apotek att expediera en viss läkemedelsprodukt till en viss person  
recept på generisk nivå   rekommenderad     (för läkemedel:) recept som specificerar verksam substans, styrka och läkemedelsform  
receptbelagt läkemedel   rekommenderad     läkemedel som efter beslut av Läkemedelsverket endast får lämnas ut från apotek mot recept eller rekvisition  
receptblankett   rekommenderad     blankett fastställd av Läkemedelsverket för förskrivning  
receptpost   rekommenderad     se under anmärkning till expedieringsdel  
receptutfärdare   tillåten   förskrivare
utfärdare  
person behörig att utfärda recept, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort eller dosrecept  
recipe   rekommenderad     se under anmärkning till expedieringsdel  
reciperad   rekommenderad     se under anmärkning till expedieringsdel  
rehabilitering   rekommenderad     insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet  
rehabiliteringsplan   rekommenderad     vård- och omsorgsplan som beskriver rehabilitering för den enskilde  
rekvisition   rekommenderad     beställning (av något) från större förråd e.d.  
remiss   rekommenderad     handling som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar för en patient  
reservnummer   rekommenderad     tillfälligt person-id som huvudsakligen används för att kunna koppla samman patient och dennes vårddokumentation när personnummer eller samordningsnummer saknas eller är okänt  
rikslicens   rekommenderad     licens som omfattar hela rikets behov av en viss läkemedelsprodukt för vilken ingen part erhållit godkännande för försäljning, men som tillverkas och lagerhålls av Apotekets produktion och laboratorier  
riksslask   rekommenderad     del av landstingens läkemedelskostnad som ej kan fördelas på län, kommun eller församling då personnummer är ogiltigt eller saknas vid expedieringstillfället  
risk   rekommenderad     möjlighet att en negativ händelse ska inträffa  
riskanalys   rekommenderad     systematisk identifiering och bedömning av risker i ett visst sammanhang  
riskhantering   rekommenderad     det att rapportera, analysera och dokumentera risker, vidta adekvata åtgärder samt sammanställa och återföra resultaten  
riskområde   rekommenderad   riskzon   område inom vilket skada på människor, miljö eller egendom kan befaras, eller där ytterligare skada kan ske  
riskzon   avrådd   riskområde   område inom vilket skada på människor, miljö eller egendom kan befaras, eller där ytterligare skada kan ske  
RN-händelse   rekommenderad     skadehändelse med spridning av joniserande, radioaktiva eller nukleära ämnen  
råd och stöd   tillåten   rådgivning och annat personligt stöd   se anmärkning  
rådgivning   rekommenderad     insats i form av information och kunskap från en expert i en specifik fråga och som ges vid enstaka tillfällen  
rådgivning och annat personligt stöd   rekommenderad   råd och stöd   se anmärkning  
rättidsprövning   rekommenderad     prövning av om en skrivelse med ett överklagande kommit in i rätt tid