Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
S-protokoll   rekommenderad     protokoll som upprättas i samband med faderskapsutredning om parterna är sambor och övertygade om att barnet är deras gemensamma eller kommit till genom assisterad befruktning och inga omständigheter har framkommit som ifrågasätter faderskapet  
samarbete   rekommenderad     gemensamt bedrivet arbete som gäller en avgränsad uppgift  
samarbetssamtal   rekommenderad     samtal under sakkunnig ledning som syftar till att föräldrar ska nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge  
samhällsfarlig sjukdom   rekommenderad     allmänfarlig sjukdom som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder  
sammanboende   rekommenderad     som bor tillsammans med annan person  
samordnad individuell plan   rekommenderad   individuell plan enligt SoL och HSL   vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering  
samordnad plan enligt LPT och LRV   rekommenderad     vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder från hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst för den enskilde och som efter samordnad vård- och omsorgsplanering upprättats inför ansökan till förvaltningsrätten om öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård  
samordnad plan vid utskrivning   rekommenderad   samordnad vårdplan
upprättad vårdplan
vård- och omsorgsplan
vårdplan  
vård- och omsorgsplan som upprättats vid utskrivning från sluten vård för att beskriva den enskildes fortsatta behov av insatser/åtgärder från hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst och som är ett resultat av samordnad vård- och omsorgsplanering  
samordnad vård- och omsorgsplanering   rekommenderad     vård- och omsorgsplanering som utförs gemensamt av berörda inom olika verksamheter  
samordnad vårdplan   avrådd   samordnad plan vid utskrivning
upprättad vårdplan
vård- och omsorgsplan
vårdplan  
vård- och omsorgsplan som upprättats vid utskrivning från sluten vård för att beskriva den enskildes fortsatta behov av insatser/åtgärder från hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst och som är ett resultat av samordnad vård- och omsorgsplanering  
samordning   rekommenderad     koordination av resurser och arbetsinsatser för att erhålla högre kvalitet och större effektivitet  
samordningsnummer   rekommenderad     enhetligt utformat person-id, som på begäran av en myndighet tilldelas av Skatteverket, för en person som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige  
samråd   rekommenderad     överläggning för att om möjligt enas om ett gemensamt handlande eller en gemensam ståndpunkt  
samtycke   rekommenderad     frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller  
samtyckesbeslut   rekommenderad     tillfrågad persons beslut om att lämna eller inte lämna samtycke  
samverkan   rekommenderad     övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett visst syfte  
sanering   rekommenderad     åtgärd för att avlägsna farligt ämne från person, miljö eller egendom  
saneringsplats för insatspersonal   rekommenderad     saneringsplats inom ett skadeområde där kontaminerad personal från insatsen saneras  
sarkopeni   rekommenderad     minskad muskelmassa med förlust av muskelfunktion  
screening   rekommenderad     systematisk undersökning av en population för att identifiera individer som är omedvetna om att de har ohälsa eller är i riskzonen för att utveckla ohälsa  
sedering   rekommenderad     behandling med lugnande eller sövande läkemedel i syfte att sänka medvetandegraden  
sektor   rekommenderad     (inom katastrofmedicinsk beredskap:) del av skadeområde eller skadeplats  
sekundär provsamling   rekommenderad     provsamling som lämnats ut från primär provsamling och vars ursprung även efter utlämnandet kan härledas till den eller de provgivare från vilka materialet härrör  
sekundärprevention   rekommenderad     förebyggande åtgärd för att
- i tidigt skede förhindra en negativ utveckling av fysiska, psykiska eller sociala problem,
- förhindra återinsjuknande i tidigare genomliden sjukdom eller
- förhindra att latent sjukdomstillstånd utvecklas till kliniskt fastställd sjukdom  
servicebostad   rekommenderad     se anmärkning  
signera   rekommenderad     påföra signatur i syfte att styrka riktighet och säkerställa spårbarhet  
sjuktransport   rekommenderad     se under anmärkning till sjuktransportorganisation  
sjuktransportorganisation   rekommenderad     organisation för att till och från sjukhus eller läkare transportera personer vilkas tillstånd kräver att transporten utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för ändamålet  
sjukvårdsgrupp   rekommenderad     grupp bestående av hälso- och sjukvårdspersonal med särskild katastrofmedicinsk utbildning som är utrustad för att arbeta inom skadeområde  
sjukvårdsinrättning   avrådd   vårdenhet   organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård  
sjukvårdsinsats   rekommenderad     se anmärkning  
sjukvårdsledare   rekommenderad     person i hälso- och sjukvården som administrativt leder sjukvårdens arbete  
skada på patient   rekommenderad   patientskada   lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som drabbar en patient  
skadehändelse   rekommenderad     händelse som orsakar skada på människor, miljö eller egendom  
skadekort   rekommenderad     journalhandling som används av hälso- och sjukvårdspersonal vid arbete inom skadeområde  
skadeområde   rekommenderad     område i anslutning till skadeplats inom vilket hälso- och sjukvårds-, polis- och räddningsinsatser leds och organiseras vid en skadehändelse  
skadepanorama   rekommenderad     samlad bild över konsekvenserna efter en skadehändelse  
skadeplats   rekommenderad     plats där skadehändelse har inträffat  
skalskydd   rekommenderad     (inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt rättspsykiatrisk undersökning:) skydd i form av en avdelnings fysiska gränser  
skriftlig distanskontakt   rekommenderad     Definition saknas, se anmärkningen till distanskontakt.  
skräpmat   tillåten   utrymmesmat   näringsmässigt mindre nödvändiga livsmedel  
skyddat boende   rekommenderad     (inom socialtjänsten:) boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser  
sluten vård   rekommenderad   slutenvård   hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård  
slutenvård   tillåten   sluten vård   hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård  
slutligt beslut   rekommenderad     beslut genom vilket beslutsfattaren skiljer sig från saken  
smittsam sjukdom   rekommenderad     sjukdom som kan överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa  
smittskydd   rekommenderad     verksamhet till skydd mot att smittsamma sjukdomar sprids bland människor  
smittskyddsläkare   rekommenderad     läkare med epidemiologiskt ansvar för smittskyddet inom ett geografiskt område  
smittspårning   rekommenderad     åtgärder behandlande läkare, smittskyddsläkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens har att vidta för att kunna utreda varifrån smitta kommit och till vilka den kan ha överförts  
smittspårningspliktig sjukdom   rekommenderad     se under anmärkning till smittsam sjukdom  
socialbidrag   avrådd   ekonomiskt bistånd   bistånd av ekonomisk art  
socialtjänst   rekommenderad     se anmärkning  
SoL   rekommenderad     se anmärkning  
solidarisk läkemedelsfinansiering   rekommenderad     system för att fördela läkemedelskostnaden för geografiskt snedfördelade sjukdomar  
sondnäring   rekommenderad     näringslösning som ges vid enteral nutrition  
sort   tillåten   enhet   fastlagt jämförelsevärde av en storhet  
SOU   rekommenderad     se anmärkning  
specialiserad palliativ verksamhet   rekommenderad     verksamhet som erbjuder specialiserad palliativ vård  
specialiserad palliativ vård   rekommenderad   avancerad palliativ vård   palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård  
specialiserad vård   rekommenderad     hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård  
specialkost   rekommenderad     kost vid specifika sjukdomstillstånd  
specialutbildningskod   rekommenderad     kod från förskrivarregistret för läkares specialistkompetens  
stab   rekommenderad     grupp tillsatt utifrån kompetenser som krävs för att lösa en viss uppgift och som utgör ledningsstöd åt chef  
stabschef   rekommenderad     person som leder en stabs arbete  
stabsläge   rekommenderad     beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen  
standardiserad vårdplan   rekommenderad     (inom hälso- och sjukvård:) vård- och omsorgsplan som på förhand fastlagts utifrån systematiskt framtaget kunskapsunderlag och som beskriver rekommenderade hälso- och sjukvårdsåtgärder för specifika hälsoproblem  
standardiserad vårdprocess   rekommenderad     vårdprocess som är förutbestämd avseende hälso- och sjukvård för en grupp eller kategori av patienter med ett eller flera relaterade hälsoproblem eller hälsotillstånd  
startförpackning   rekommenderad     minsta förpackningsstorlek av en viss läkemedelsprodukt som en patient får för att prova ett läkemedel  
sterilisering   rekommenderad     (avseende fortplantning:) ingrepp i könsorganen som utan att innebära kastrering medför varaktigt upphävande av fortplantningsförmågan  
stor olycka   rekommenderad     allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta behovet, men där det genom omfördelning av resurser och förändrad teknik är möjligt att upprätthålla normala kvalitetskrav  
styrka   rekommenderad     koncentration av en verksam substans  
ställa diagnos   rekommenderad   diagnostisera   se under anmärkning till diagnoskod  
stödboende   rekommenderad     (inom socialtjänsten:) boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av tillsyn och stöd men inte vård eller behandling  
stödjande samtal   rekommenderad     se anmärkning  
synkronisering   rekommenderad     process för att åstadkomma samtidigt agerande  
synonym   rekommenderad     se under anmärkning till generiskt läkemedel  
synonymt läkemedel   rekommenderad     se under anmärkning till generiskt läkemedel  
säkerhet   rekommenderad     (inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt rättspsykiatrisk undersökning:) skydd för patienter, personal och samhället i övrigt i samband med psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård eller rättspsykiatrisk undersökning  
säkerhetsanpassning   rekommenderad     åtgärder som vidtas för att åstadkomma säkerhet  
säkerhetshandling   rekommenderad     handling som innehåller teknisk beskrivning av säkerheten  
särskild sjukvårdsledning   rekommenderad     förberedd organisation för att leda hälso- och sjukvårdens insatser vid allvarlig händelse  
särskilt boende (som insats)   rekommenderad     individuellt inriktad insats i form av boende som ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
särskilt boende för äldre   rekommenderad   äldreboende   boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd  
särskilt läkemedel   rekommenderad     se anmärkning  
särskilt ungdomshem   rekommenderad     hem för vård eller boende avsett för tvångsvård av barn och ungdomar som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU