Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
teambesök   rekommenderad     öppenvårdsbesök där patient möter ett vårdteam  
teknisk sprit   rekommenderad     sprit som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ändamål  
teknisk vårdplats   rekommenderad     disponibel vårdplats på vårdenhet med särskilda resurser  
telefaxrecept   tillåten   faxrecept   recept som överförs från förskrivare till apotek via fax  
telefonkontakt   tillåten   distanskontakt via telefon   Definition saknas, se anmärkningen till distanskontakt.  
telefonrecept   rekommenderad     recept som rings in av förskrivare till apotek  
telemedicin   rekommenderad     hälso- och sjukvård som bedrivs på distans med hjälp av informations- och kommunikationsteknik  
terminalvård   avrådd   palliativ vård i livets slutskede   palliativ vård som ges under patientens sista tid i livet när målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet  
tillbud   rekommenderad     händelse som hade kunnat medföra något oönskat  
tillsynsmyndighet   rekommenderad     (inom miljö- och hälsoskydd:) den kommunala nämnd som utövar den operativa tillsynen över miljö- och hälsoskyddet i kommunen  
tilläggsutrustning   rekommenderad     (inom katastrofmedicinsk beredskap:) sjukvårdsutrustning som utgör förstärkning och komplement till förstahandsutrustningen  
tjänsteman i beredskap   rekommenderad     person i beredskap som kan ta emot larm vid allvarlig händelse  
traditionellt växtbaserat läkemedel   rekommenderad     se anmärkning  
transplantation   rekommenderad     ingrepp för att ta tillvara organ eller annat biologiskt material från levande eller avliden människa för behandling av sjukdom eller kroppsskada hos annan människa  
tredje land   rekommenderad     stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  
tredje man   rekommenderad     någon annan än den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsombudet, personuppgiftsbiträdet och sådana personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar har befogenhet att behandla personuppgifter  
trygghetslarm   rekommenderad     larmanordning varmed hjälp kan påkallas av någon i nödsituation  
tvångsomhändertagen   rekommenderad     brukare som får vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall  
typhändelse   rekommenderad     påhittad händelse av bestämd omfattning och med bestämd konsekvens