Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
umgängesutredning   rekommenderad     utredning som syftar till att ge domstol underlag för beslut om barns umgänge med förälder som barnet inte stadigvarande bor hos  
undernäring   rekommenderad     tillstånd där brist på energi, protein och/eller andra näringsämnen, ensamt eller i kombination med varierande grad av inflammationsdriven katabolism, har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller av en persons sjukdomsförlopp  
uppmärksamhetsinformation   rekommenderad     information som avser något som avviker från det man normalt kan förvänta sig och som påverkar handläggningen av vård eller omsorg  
uppmärksamhetssignal   rekommenderad     synlig, hörbar eller med känseln förnimbar indikering som överför uppmärksamhetsinformation  
upprättad vård- och omsorgsplan   rekommenderad     se under anmärkning till vård- och omsorgsplan  
upprättad vårdplan   avrådd   samordnad plan vid utskrivning
samordnad vårdplan
vård- och omsorgsplan
vårdplan  
vård- och omsorgsplan som upprättats vid utskrivning från sluten vård för att beskriva den enskildes fortsatta behov av insatser/åtgärder från hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst och som är ett resultat av samordnad vård- och omsorgsplanering  
uppsamlingsplats för döda   rekommenderad     (inom katastrofmedicinsk beredskap:) plats inom skadeområde dit avlidna förs för identifiering och registrering efter att ha dödförklarats av läkare  
uppsamlingsplats för gods   rekommenderad     (inom katastrofmedicinsk beredskap:) plats inom skadeområde för uppsamling och omhändertagande av gods  
uppsamlingsplats för kontaminerade   rekommenderad     (inom katastrofmedicinsk beredskap:) plats inom skadeområde där kontaminerade personer samlas i väntan på personsanering  
uppsamlingsplats för oskadade   rekommenderad     (inom katastrofmedicinsk beredskap:) plats inom skadeområde för omhändertagande och registrering av drabbade som är kroppsligt oskadade  
uppsamlingsplats för skadade   rekommenderad     (inom katastrofmedicinsk beredskap:) plats inom skadeområde dit skadade förs för prioritering, behandling och registrering före avtransport  
upptrappningsförpackning   rekommenderad     förpackning som används vid upptrappning av dosering av en läkemedelsprodukt  
utan beslutsförmåga   tillåten   beslutsoförmögen   (om provgivare:) som pga. sjukdomstillstånd eller motsvarande ej är i stånd att fatta samtyckesbeslut  
utbildningskod   rekommenderad     kod från förskrivarregistret för klassificering av utbildning inom hälso- och sjukvård  
utbytbart läkemedel   rekommenderad     se under anmärkning till generiskt läkemedel  
utfärdare   tillåten   förskrivare
receptutfärdare  
person behörig att utfärda recept, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort eller dosrecept  
utfärdarkategorikod   tillåten   förskrivarkategorikod   apotekets kod för yrkeskategori som har rätt att utfärda förskrivning  
utgånget recept   rekommenderad     recept vars sista giltighetsdag passerats  
utlokaliserad patient   rekommenderad     inskriven patient som vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten  
utredning   rekommenderad     se anmärkning  
utredningsplan   rekommenderad     (inom socialtjänsten:) plan som beskriver aktiviteter för att inhämta och analysera information som behövs för att bedöma den enskildes behov av insatser  
utrymmesmat   rekommenderad   skräpmat   näringsmässigt mindre nödvändiga livsmedel  
utskrivning från sluten vård   rekommenderad     händelse när ett vårdtillfälle avslutas och vårdplats i sluten vård inte längre står till patientens förfogande  
utskrivningsklar patient   rekommenderad     patient som av behandlande läkare inte längre bedöms behöva sluten vård  
utskrivningsmeddelande   rekommenderad     skriftligt meddelande om att en patient planeras att skrivas ut  
utsättning   rekommenderad     (av läkemedel:) avslutande av behandling med ett visst läkemedel, som beslutats av behörig hälso- och sjukvårdspersonal  
uttömt recept   rekommenderad     recept där den förskrivna totalmängden har expedierats