Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
vapenlicens   rekommenderad     tillstånd att inneha skjutvapen  
varm zon   rekommenderad     del av skadeområde eller riskområde där det bedöms föreligga fara för liv eller hälsa för oskyddad personal  
varningsinformation   rekommenderad     uppmärksamhetsinformation som gäller överkänsligheter, tillstånd och behandlingar som, om de inte är kända för hälso- och sjukvårdspersonalen, medför allvarligt hot mot patientens liv eller hälsa  
varuidentitet   rekommenderad     (inom läkemedelsstatistiken:) unikt nummer för identifiering av viss läkemedelsvara eller förbrukningsartikel, som används vid lagring och hantering av läkemedelsuppgifter  
varunummer   rekommenderad     (inom läkemedelsstatistiken:) samnordiskt nummer för identifiering av läkemedelsvara eller förbrukningsartikel  
varurad   rekommenderad     se under anmärkning till expedieringsdel  
verksam substans   tillåten   aktiv substans   (i läkemedel:) beståndsdel vars syfte är att ge avsedd effekt  
verksamhetschef för hälso- och sjukvård   rekommenderad     se anmärkning  
verksamhetsutövare   rekommenderad     (för bassängbad:) fysisk eller juridisk person som driver bassängbad  
verkställighet   rekommenderad     vidtagande av åtgärder efter beslut i ett ärende  
verkställighetsbeslut   rekommenderad     beslut om hur och/eller var ett slutligt beslut ska verkställas  
veterinärmedicinskt läkemedel   rekommenderad   djurläkemedel   läkemedel avsett för djur  
vid behov-ordination   tillåten   vidbehovsordination   ordination som avser läkemedelsbehandling där patienten själv får bedöma behovet och doseringen, inom givna ramar, beroende på omständigheterna  
vidbehovsordination   rekommenderad   vid behov-ordination   ordination som avser läkemedelsbehandling där patienten själv får bedöma behovet och doseringen, inom givna ramar, beroende på omständigheterna  
vissa utvärtes läkemedel   rekommenderad   VUM   se anmärkning  
vistelsekommun   rekommenderad     kommun som en viss person tillfälligt vistas i när hjälpbehov inträder  
VRI   tillåten   vårdrelaterad infektion   infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning  
VUM   tillåten   vissa utvärtes läkemedel   se anmärkning  
vård och omsorg   rekommenderad     åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till funktionshindrade samt hälso- och sjukvård enligt gällande lagar  
vård- och omsorgsplan   avrådd   samordnad plan vid utskrivning
samordnad vårdplan
upprättad vårdplan
vårdplan  
vård- och omsorgsplan som upprättats vid utskrivning från sluten vård för att beskriva den enskildes fortsatta behov av insatser/åtgärder från hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst och som är ett resultat av samordnad vård- och omsorgsplanering  
vård- och omsorgsplan   rekommenderad     dokumenterad plan som beskriver planerade insatser/åtgärder inom vård och omsorg  
vård- och omsorgsplanering   rekommenderad     utformande av vård- och omsorgsplan  
vårdbegäran   rekommenderad     begäran om erhållande av hälso- och sjukvård  
vårdbegäran inkommen   rekommenderad     se anmärkning  
vårdcentral   rekommenderad     vårdenhet med mottagningsverksamhet inom primärvård  
vårddag   rekommenderad     dygn eller del av dygn under ett vårdtillfälle  
vårddygn   rekommenderad     tidsmått som avser vård eller behandling i familjehem eller hem för vård eller boende  
vårdenhet   rekommenderad   sjukvårdsinrättning   organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård  
vårdepisod   rekommenderad     samtliga vårdkontakter med en patient för ett visst hälsoproblem  
vårdgivare   rekommenderad   hälso- och sjukvårdspersonal   statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare)  
vårdgivare   avrådd   hälso- och sjukvårdspersonal   person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård  
vårdkontakt   rekommenderad     kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs  
vårdkontakt i öppen vård   rekommenderad     Definition saknas, se anmärkningen.  
vårdnad   rekommenderad     juridisk rätt och skyldighet att sörja för barnets person och att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter samt att företräda barnet i sådana angelägenheter  
vårdnadshavare   rekommenderad     förälder eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn  
vårdnadsutredning   rekommenderad     utredning som syftar till att ge domstol underlag för beslut om ensam eller gemensam vårdnad om barn  
vårdplan   avrådd   samordnad plan vid utskrivning
samordnad vårdplan
upprättad vårdplan
vård- och omsorgsplan  
vård- och omsorgsplan som upprättats vid utskrivning från sluten vård för att beskriva den enskildes fortsatta behov av insatser/åtgärder från hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst och som är ett resultat av samordnad vård- och omsorgsplanering  
vårdplan   rekommenderad     vård- och omsorgsplan som beskriver hälso- och sjukvård för en enskild patient  
vårdplats   rekommenderad     ligg- eller sittplats på vårdenhet som kan användas för vård och behandling  
vårdprocess   rekommenderad     process avseende hälso- och sjukvård som hanterar ett eller flera relaterade hälsoproblem eller hälsotillstånd i syfte att främja ett avsett resultat  
vårdprogram   rekommenderad     riktlinjer för hälso- och sjukvård för en viss grupp av patienter  
vårdrelaterad infektion   rekommenderad   VRI   infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning  
vårdrelaterat smittbärarskap   rekommenderad     symtomfritt bärarskap av smittämne, vilket överförts antingen till person som erhåller vård och omsorg i samband med åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad utförd av personal inom vård och omsorg, eller till personal under yrkesutövning inom vård och omsorg  
vårdskada   rekommenderad     skada på patient som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården  
vårdteam   rekommenderad     grupp av samverkande hälso- och sjukvårdspersonal med olika kompetenser och med uppgift att svara för vård av enskild patient eller grupp av patienter  
vårdtid   rekommenderad     tid under vilken ett vårdtillfälle äger rum  
vårdtillfälle   rekommenderad     vårdkontakt i sluten vård  
vårdåtagande   rekommenderad     beslut av mottagande vårdenhet att acceptera vårdbegäran  
vägledning   rekommenderad     (inom socialtjänst:) individuellt inriktad insats i form av information, kunskap och motivation som syftar till att ge den enskilde underlag för beslut i en valsituation och som ges vid enstaka tillfällen  
välfärdsteknik   rekommenderad     digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning  
välfärdsteknologi   rekommenderad     kunskapen om välfärdsteknik  
väntande patient   rekommenderad     patient som är registrerad för vårdkontakt  
väntelista   rekommenderad     förteckning över väntande patienter  
väntetid till behandling   rekommenderad     se anmärkning  
väntetid till första vårdkontakt   rekommenderad     se anmärkning  
växtbaserat läkemedel   rekommenderad     se anmärkning