Socialstyrelsen

Termbanken


Term: avvikelsehantering
Termstatus: rekommenderad
Definition: det att identifiera och rapportera avvikelser, klarlägga och åtgärda orsakerna, dokumentera detta samt bedöma åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra resultaten
Beslutad: Senast beslutad 2017
Anmärkning: För mer information se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Diagram: Avvikelser
Ämnesområde: Allmänna begrepp