Socialstyrelsen

Termbanken


Term: konvertering till tvångsvård
Termstatus: rekommenderad
Definition: övergång från frivillig vård till tvångsvård
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: Konvertering får endast ske om förutsättningarna för tvångsvård föreligger samt patienten till följd av sin psykiska störning kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon annan. Beslut härom ska fattas av chefsöverläkaren och underställas länsrätten för prövning.
Ämnesområde: Vårdkontakter