Socialstyrelsen

Termbanken


Term: familjehem
Termstatus: rekommenderad
Jämför: LVM-hem
jourhem
hem för vård eller boende
särskilt ungdomshem
LSS-insats
Definition: (inom socialtjänsten:) enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden eller motsvarande tar emot barn och ungdomar för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: Bostad kan anordnas i familjehem både som insats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och som insats med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Insatsen familjehem som anordnas med stöd av LSS avser endast barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet. Familjehem används också för vård som beslutas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Använd av tydlighetsskäl uttrycket insatsen familjehem i stället för enbart familjehem om det är insatsen som avses.
Diagram: Boende
Ämnesområde: Insatser