Socialstyrelsen

Termbanken


Term: föräldraskapsutredning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: faderskapsutredning
Definition: utredning som syftar till att fastställa vem som, förutom modern, är att anse som förälder till ett barn som tillkommit genom assisterad befruktning av modern i ett förhållande mellan två kvinnor
Källa till definition: Baserad på 2 kap. 8 a § föräldrabalken (1949:381)
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Socialnämnden har under vissa förutsättningar skyldighet att utreda vem som är att anse som förälder till ett barn.
Ämnesområde: Handläggning