Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hem för vård eller boende
Termstatus: rekommenderad
Jämför: LVM-hem
jourhem
familjehem
särskilt ungdomshem
Synonymer: HVB
Definition: boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård eller behandling
Beslutad: Senast beslutad 2013
Anmärkning: Hem för vård eller boende kan bedrivas av offentliga eller privata aktörer. Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ måste ha tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva verksamheten.

Använd av tydlighetsskäl uttrycket insatsen HVB i stället för enbart HVB om det är insatsen och inte boendet som avses.
Diagram: Boende
Ämnesområde: Insatser