Socialstyrelsen

Termbanken


Term: primärprevention
Termstatus: rekommenderad
Jämför: förebyggande åtgärd
sekundärprevention
Definition: förebyggande åtgärd för att förhindra uppkomst av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Begreppet primärprevention används inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst. Inom socialtjänsten ligger fokus på att förhindra uppkomst av sociala problem. Inom hälso- och sjukvården ligger fokus på att förhindra uppkomst av sjukdomar och skador.

Primärprevention kan vara individinriktad, gruppinriktad (gentemot grupper i befolkningen) eller strukturinriktad (gentemot samhällsstrukturer).

Exempel på individinriktad primärprevention är att hjälpa en individ att sluta röka innan tobaksrelaterad sjukdom har uppkommit.

Exempel på gruppinriktad primärprevention är gruppundervisning för att få människor att sluta röka innan tobaksrelaterad sjukdom har uppkommit.

Exempel på strukturinriktad primärprevention är lagstiftat förbud mot tobaksrökning på allmänna platser, att skapa säkra lekplatser för barn och öppna fritidsverksamheter för ungdomar.

Profylax har samma innebörd som primärprevention och används i vissa delar av hälso- och sjukvården och tandvården, t.ex. i begreppen antibiotikaprofylax, trycksårsprofylax, psykoprofylax och kariesprofylax. Förutom i redan etablerade uttryck bör termen profylax undvikas som synonym till primärprevention.
Ämnesområde: Vård och omsorg