Socialstyrelsen

Termbanken


Term: levnadsförhållanden
Termstatus: rekommenderad
Jämför: levnadsvana
livsvillkor
Definition: den miljö i vilken människor lever och verkar
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Levnadsförhållanden avser mikronivå (individens specifika förhållanden), medan livsvillkor avser makronivån.

Levnadsförhållandena påverkas av livsvillkoren.

Exempel på komponenter i levnadsförhållandena är boendemiljö, arbetsmiljö, psykosocial miljö och materiell standard. Komponenterna motsvaras till viss del av omgivningsfaktorerna i Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).

Begreppet levnadsnivå används ibland vid gradering av individers levnadsförhållanden.
Ämnesområde: Allmänna begrepp