Socialstyrelsen

Termbanken


Term: samordnad individuell plan
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vård- och omsorgsplan
Synonymer: individuell plan enligt SoL och HSL
Definition: vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering
Beslutad: Beslutad 2010
Anmärkning: Den samordnade individuella planen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående och förutsätter samtycke från den enskilde.

Även aktiviteter som planeras av andra än huvudmän inom vård och omsorg dokumenteras.

Det ska finnas mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov.

Den samordnade individuella planen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.
Diagram: Planer
Ämnesområde: Planer