Socialstyrelsen

Termbanken


Term: samordnad plan enligt LPT och LRV
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vård- och omsorgsplan
Definition: vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder från hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst för den enskilde och som efter samordnad vård- och omsorgsplanering upprättats inför ansökan till förvaltningsrätten om öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård
Beslutad: Beslutad 2010
Anmärkning: En chefsöverläkare är ansvarig för att den samordnade planen enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV, tas fram, justeras och följs upp. Den samordnade planen är upprättad efter att ha justerats av företrädare för de ansvariga enheterna.

Den samordnade planen enligt LPT och LRV ska utformas i samarbete mellan de enheter vid kommunen och/eller landstinget som svarar för planerade insatser/åtgärder. Det ska framgå av den samordnade planen enligt LPT och LRV när insatser från socialtjänsten inte behövs.

Den samordnade planen enligt LPT och LRV utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående och tas i regel fram med den enskildes samtycke.

Det ska finnas mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov.

Den samordnade planen enligt LPT och LRV används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.
Diagram: Planer
Ämnesområde: Planer