Socialstyrelsen

Termbanken


Term: samordnad plan vid utskrivning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vård- och omsorgsplan
Synonymer: samordnad vårdplan
upprättad vårdplan
vård- och omsorgsplan
vårdplan
Definition: vård- och omsorgsplan som upprättats vid utskrivning från sluten vård för att beskriva den enskildes fortsatta behov av insatser/åtgärder från hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst och som är ett resultat av samordnad vård- och omsorgsplanering
Beslutad: Beslutad 2010
Anmärkning: Den behandlande läkaren i den slutna vården är ansvarig för att den samordnade planen vid utskrivning tas fram och justeras. Den behandlande läkaren ska efter samråd med patienten, anhörig/närstående och företrädare för berörda enheter fastställa hur planeringen ska genomföras. Den samordnade planen vid utskrivning är upprättad efter att ha justerats av företrädare för de ansvariga enheterna.

Det ska finnas mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov.

Den samordnade planen vid utskrivning används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.
Diagram: Planer
Ämnesområde: Planer