Socialstyrelsen

Termbanken


Term: palliativ sedering
Termstatus: rekommenderad
Jämför: sedering
Definition: sedering som åstadkoms genom att en patient i livets slutskede får intermittent eller kontinuerlig tillförsel av lugnande och ångestdämpande läkemedel i den dos som är tillräcklig för att framkalla sådan sänkning av medvetandegraden att patienten inte längre uppfattar svåra symtom
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Palliativ sedering kan användas om patienten har svåra symtom som inte kan lindras med andra metoder. Behandlingen ges utifrån patientens önskemål, tillstånd och behov av symtomlindring.

Palliativ sedering är inte detsamma som narkos.
Diagram: Palliativ vård
Ämnesområde: Palliativ vård