Socialstyrelsen

Termbanken


Term: brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede
Termstatus: rekommenderad
Jämför: palliativ vård i livets slutskede
brytpunktssamtal vid övergång till palliativ vård i livets slutskede
Definition: övergång till palliativ vård i livets slutskede när det huvudsakliga målet med vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Brytpunkten palliativ vård i livets slutskede föregås av en helhetsbedömning av patientens tillstånd, som leder fram till ett ställningstagande om att ändra vårdens mål och innehåll. I samband med brytpunkten genomförs brytpunktssamtal med patienten och dennas närstående.

Brytpunkt är ett administrativt uttryck som framför allt används inom och mellan professioner.
Diagram: Palliativ vård
Ämnesområde: Palliativ vård