Socialstyrelsen

Termbanken


Term: god man
Termstatus: rekommenderad
Jämför: förvaltare
förmyndare
Definition: person som är utsedd att företräda en viss person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person utan att dennes rättshandlingsförmåga begränsas
Beslutad: Senast beslutad 2004
Anmärkning: God man och förvaltare utses av allmän domstol eller överförmyndare.
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller