Socialstyrelsen

Termbanken


Term: korttidstillsyn
Termstatus: rekommenderad
Jämför: korttidsvistelse
LSS-insats
Definition: LSS-insats i form av tillsyn utanför det egna hemmet för barn över 12 år med funktionsnedsättning
Källa till definition: Baserad på proposition 1992/93:159
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: Insatsen ges i form av fritidsverksamhet före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov.
Se 9 § 7 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Diagram: Insatser
Ämnesområde: Insatser