Socialstyrelsen

Termbanken


Term: verksamhetschef för hälso- och sjukvård
Termstatus: rekommenderad
Jämför: medicinskt ansvarig sjuksköterska
Definition: se anmärkning
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens för detta.

Bestämmelser om verksamhetschefens ansvar finns i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), §§ 29-30. Ansvaret för ledningsuppgifter inom psykiatrisk tvångsvård och för tvångsisolering enligt smittskyddslagen (1988:1472) fullgörs av en läkare med specialistkompetens (chefsöverläkare). Är verksamhetschefen inte en läkare med specialistkompetens, fullgörs uppgifterna i dessa fall av en särskilt utsedd chefsöverläkare.

I kommunal hälso- och sjukvård svarar verksamhetschefen för de ledningsuppgifter som inte ankommer på medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller