Socialstyrelsen

Termbanken


Term: läkemedelsförmån
Termstatus: rekommenderad
Jämför: högkostnadsskydd
Definition: förmån som innebär reducering av kostnad vid köp av vissa produkter via recept, hjälpmedelskort eller livsmedelsanvisning
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Kostnadsreduceringen beräknas på den sammanlagda kostnaden för varor som den förmånsberättigade köper under ett år räknat från det första inköpstillfället och lämnas vid varje inköpstillfälle på grundval av den sammanlagda kostnaden för de dittills och vid tillfället inköpta varorna.

Läkemedelsförmånerna kan även gälla receptfria läkemedel på recept.

Läkemedelsförmånerna kan utöver läkemedel även innefatta t.ex. förbrukningsartiklar, stomiartiklar och livsmedel.

Förskrivning av veterinär omfattas ej av förmånen.

Naturläkemedel omfattas ej av förmånen.

Kostnaden för förmånen ersätts, enligt avtal med staten, huvudsakligen av landstingen inom vars område den berättigade är folkbokförd.

Termen läkemedelsförmån har ersatt högkostnadsskydd från och med 1/10 2002.
Ämnesområde: Läkemedel