Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hälso- och sjukvårdspersonal
Termstatus: avrådd
Kommentar: Termen hälso- och sjukvårdspersonal är avrådd för detta begrepp, hälso- och sjukvårdspersonal används i annan betydelse.
Synonymer: vårdgivare
Definition: statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare)
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: För hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs av staten representerar den myndighet som har ansvaret för verksamheten vårdgivaren. Exempel: kriminalvården. I landsting och kommuner är den eller de nämnder som avses i 10 och 22 §§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) vårdgivarens representant. Enskild hälso- och sjukvårdverksamhet kan antingen bedrivas av juridisk person (t.ex. ett aktiebolag såsom en privat vårdcentral, en förening eller en stiftelse) eller av en enskild näringsidkare (t.ex. en läkarmottagning som förestås av en läkare utan annan personal).

Hälso- och sjukvårdspersonal är oftast anställd av en vårdgivare.

En vårdgivare kan ha anställd hälso- och sjukvårdspersonal, och ibland, som t.ex. för enskild näringsidkare, kan rollerna sammanfalla.
Diagram: Roller
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/HoSpers.pdf
Ämnesområde: Roller