Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårdskada
Termstatus: rekommenderad
Definition: skada på patient som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården
Källa till definition: Baserad på patientsäkerhetslagen (2010:659)
Beslutad: Senast beslutad 2017
Anmärkning: Observera att definitionen i patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, lyder:
lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården

Termbankens definition säger samma sak, men några kännetecken har flyttats till det överordnade begreppet skada på patient.

Definitionen av vårdskada innefattar såväl allvarliga som andra vårdskador. PSL anger kriterier för vad som är en allvarlig vårdskada.
Diagram: Vårdskador
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård