Socialstyrelsen

Termbanken


Term: skadeområde
Termstatus: rekommenderad
Jämför: riskområde
skadeplats
skadehändelse
kall zon
varm zon
het zon
Definition: område i anslutning till skadeplats inom vilket hälso- och sjukvårds-, polis- och räddningsinsatser leds och organiseras vid en skadehändelse
Beslutad: Senast beslutad 2008
Anmärkning: Ett skadeområde kan uppdelas i het, varm och kall zon.

En eller flera oberoende skadeplatser finns inom ett skadeområde.

Se även Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.
Ämnesområde: Katastrofmedicin