Socialstyrelsen

Termbanken


Term: kontaktperson
Termstatus: rekommenderad
Jämför: kontaktfamilj
Definition: (enligt 3 kap. 6 § SoL:) person som utses av socialnämnden med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter

(enligt 22 § LVU:) person som utses av socialnämnden och som den unge ska hålla regelbunden kontakt med enligt vad som anges i behandlingsplanen

(enligt LSS:) person som utses av kommunen med uppgift att ge icke-professionellt stöd åt person med funktionsnedsättning
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: Kontaktperson enligt 3 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, kan inte utses till barn som inte fyllt 15 år om inte vårdnadshavaren lämnar sitt samtycke. Om barnet har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller samtycker till det.

Kontaktperson kan enligt 22 § lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, utses oberoende av den unges eller vårdnadshavarens önskan eller samtycke.

Jämför kommentarer till 9 § 4, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS: Viktiga uppgifter för kontaktpersonen kan vara att bryta isoleringen för personen med funktionsnedsättning genom hjälp till fritidsverksamhet samt att ge råd till eller vara förespråkare för personen med funktionsnedsättning i olika situationer som inte är av komplicerad natur.

Använd av tydlighetsskäl uttrycket insatsen kontaktperson i stället för enbart kontaktperson om det är insatsen och inte personen som avses.
Diagram: Insatser
Roller
Ämnesområde: Roller