Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vård- och omsorgsplan
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vård- och omsorgsplanering
samordnad vård- och omsorgsplanering
samordnad individuell plan
samordnad plan enligt LPT och LRV
samordnad plan vid utskrivning
rehabiliteringsplan
habiliteringsplan
individuell plan enligt LSS
genomförandeplan
vårdplan
plan
Definition: dokumenterad plan som beskriver planerade insatser/åtgärder inom vård och omsorg
Beslutad: Senast beslutad 2010
Anmärkning: Begreppet vård- och omsorgsplan är ett övergripande begrepp som omfattar samtliga planer inom vård och omsorg och är att betrakta som en rubrik.

Det finns såväl standardiserade som individuella vård- och omsorgsplaner. Individuella planer dokumenteras i patientjournalen (i enlighet med patientdatalagen) eller i personakten.

Vård- och omsorgsplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.
Diagram: Planer
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/VoO-plan.pdf
Ämnesområde: Planer