Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ordination
Termstatus: rekommenderad
Jämför: läkemedelsordination
förskrivning
ordinatör
Definition: beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd
Beslutad: Senast beslutad 2017
Anmärkning: Termen ordination används även om den åtgärd som ordinerats, t.ex. läkemedelsbehandling, andra typer av behandlingar, specialkost eller fysisk aktivitet.

Den person som ordinerar benämns ordinatör.

Se även Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Observera dock att föreskriftens definition är något modifierad för att passa in i sin kontext.
Ämnesområde: Läkemedel