Socialstyrelsen

Termbanken


Term: dos
Termstatus: rekommenderad
Jämför: doseringsintervall
dosering
Definition: mängd av ett visst läkemedel eller en viss substans, med en given styrka, som ska administreras
Beslutad: Senast beslutad 2017
Anmärkning: Mängden uttrycks med ett exakt värde (t.ex. 2 tabletter; 2 ml) eller ett intervall (t.ex. 2-3 tabletter) av en läkemedelsprodukt med given styrka.

Se även Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.
http://http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20604/2017-5-2.pdf

Dos används även inom andra terapiområden som nutrition, t.ex. mängd näringsdryck 100 ml.
Ämnesområde: Läkemedel