Socialstyrelsen

Termbanken


Term: boende
Termstatus: rekommenderad
Jämför: bostad
Definition: (inom socialtjänsten:) organisatorisk enhet som yrkesmässigt bedriver socialtjänst i form av att tillhandahålla bostäder eller platser för heldygnsvistelse på uppdrag av socialnämnd eller motsvarande i kombination med insatser och som har tillgång till personal med relevant kompetens för dessa insatser
Beslutad: Beslutad 2013
Anmärkning: Med att ett boende har uppdrag av socialnämnden eller motsvarande menas att verksamheten vid boendet bedrivs enligt SoL, LSS, LVU eller LVM.

Exempel på olika typer av boenden är särskilt boende för äldre (äldreboende), bostad med särskild service, skyddat boende, HVB-hem och stödboende.

Ett boende inrättas oftast i en och samma byggnad men kan också inrymma bostäder, oftast lägenheter, placerade i det ordinarie bostadsbeståndet.

Ordet boende används framför allt i allmänt språkbruk för flera begrepp. I vissa kontexter är det därför tydligare att använda boende inom socialtjänsten än enbart boende för det begrepp som avses i den här definitionen.

Även inom socialtjänstens fackspråk används boende om olika begrepp, något som kan leda till missförstånd. Använd därför bostad (alternativt plats för heldygnsvistelse) och inte boende för det utrymme som en person kan få bo på utifrån ett beslut om en insats från socialtjänsten. Att använda ordet boende om en person som bor på ett boende bör undvikas av tydlighetsskäl i de här sammanhangen. Använd i stället person som bor (t.ex. Det är tolv personer som bor på det här boendet.).
Diagram: Boende
Ämnesområde: Insatser