Socialstyrelsen

Termbanken


Term: primär provsamling
Termstatus: rekommenderad
Jämför: sekundär provsamling
Definition: provsamling som består av humant material som samlas för och ingår i biobank som inrättats i Sverige i en vårdgivares hälso- och sjukvårdsverksamhet, bevaras tills vidare eller för en bestämd tid och vars ursprung kan härledas till den eller de provgivare från vilka materialet härrör
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Ämnesområde: Biobanker