Socialstyrelsen

Termbanken


Term: insats enligt SoL
Termstatus: tillåten
Synonymer: bistånd
Definition: (inom socialtjänst:) individuellt inriktad insats som beslutas med stöd av SoL
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: Bistånd kan antingen utgöras av försörjningsstöd (se anmärkningen till ekonomiskt bistånd) eller vara bistånd till livsföring i övrigt, som till exempel hemtjänst eller plats på ett boende. En
del av bistånd till livsföring i övrigt är av ekonomisk art men räknas inte som försörjningsstöd, till exempel ekonomiskt stöd till tandvård, glasögon, spädbarnsutrustning, flytt och begravning.

I vissa delar av socialtjänsten används bistånd, i andra delar används insats enligt SoL.
Diagram: Insatser
Ämnesområde: Insatser