Socialstyrelsen

Termbanken


Term: riskhantering
Termstatus: rekommenderad
Jämför: risk
riskanalys
Definition: det att rapportera, analysera och dokumentera risker, vidta adekvata åtgärder samt sammanställa och återföra resultaten
Beslutad: Beslutad 2017
Anmärkning: För information om vad som ingår i ”analysera”, se termposten riskanalys.

För mer information se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Ämnesområde: Allmänna begrepp