Socialstyrelsen

Termbanken


Term: skada på patient
Termstatus: rekommenderad
Jämför: icke undvikbar skada på patient
vårdskada
Synonymer: patientskada
Definition: lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som drabbar en patient
Beslutad: Beslutad 2017
Anmärkning: Kortformen skada kan användas när sammanhanget är klart, det vill säga när det är tydligt att det rör sig om en skada som en patient har drabbats av. Annars bör man använda den längre termen skada på patient.

Se patientskadelagen (1996:799) för vilka skador som ersätts enligt denna lag.
Diagram: Vårdskador
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård