Socialstyrelsen

Termbanken


Term: icke undvikbar skada på patient
Termstatus: rekommenderad
Jämför: skada på patient
vårdskada
Definition: skada på patient som inträffar trots att adekvata åtgärder vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården
Beslutad: Beslutad 2017
Anmärkning: Kortformen icke undvikbar skada kan användas när sammanhanget är klart, det vill säga när det är tydligt att det rör sig om en skada som en patient har drabbats av och som inte hade kunnat undvikas. Annars bör man använda den längre termen icke undvikbar skada på patient. Den ännu kortare formen skada bör undvikas för detta begrepp.
Diagram: Vårdskador
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård